Høringssvar fra Norske Finansanalytikeres Forening

Dato: 14.12.2021

Høring – videreføring av midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud

Det vises til høringsbrev av 03.11.2021 om videreføring av midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud.

Finansdepartementet fastsatte 20. mai 2020 midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud (forskrift 20. mai 2020 nr. 1030). Den midlertidige forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 6-10 fjerde ledd annet punktum. I henhold til den midlertidige forskriften, kan tilbudsmyndigheten på nærmere angitte vilkår endre prisen som følger av hovedregelen i verdipapirhandelloven § 6-10 fjerde ledd første punktum.

Forskriften er midlertidig og vil oppheves 1. januar 2022, jf. forskriftens § 3. Departementet mener det er hensiktsmessig å opprettholde sikkerhetsmekanismen utover 2021, også i lys av at departementet vil vurdere permanente forskriftsbestemmelser for å erstatte gjeldende bestemmelse i verdipapirhandelloven § 6-10 fjerde ledd om markedskurs, og foreslår at forskriften forlenges ut 2022. Formålet er å legge til rette for nødvendig refinansiering av noterte selskaper i alvorlige finansielle vanskeligheter, samtidig som hensynet til minoritetsaksjonærene og formålet bak reglene om tilbudsplikt ivaretas.

Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) støtter forslaget om å videreføre den midlertidige forskriften. NFF ønsker derimot å understreke viktigheten av at at også videreføringen bør være tidsavgrenset.