Høring – videreføring av midlertidig lov om rekonstruksjon

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om å videreføre midlertidig lov 7. mai 2020 nr. 38 om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) til 1. januar 2023.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.08.2021

Vår ref.: 21/3847

Høring – videreføring av midlertidig lov om rekonstruksjon

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag om å videreføre midlertidig lov 7. mai 2020 nr. 38 om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) frem til 1. januar 2023.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 12. august 2021. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Tone Ofstad
avdelingsdirektør

Lone Veel Midtbø
lovrådgiver

Departementene

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forbruksforskningsinstituttet(SIFO)
Konkursrådet
NAV Innkreving (NAVI)
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sekretariatet for konfliktrådene
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Statens pensjonskasse
Statsadvokatene
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
ØKOKRIM

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Advokatforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den norske Dommerforening
Den norske Revisorforening
Econa
Finans Norge
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Gjeldsoffer-Alliansen GOA
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
Juristforbundet
Jussbuss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kreditorforeningene
Landsorganisasjonen i Norge
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Regnskap Norge
Rettspolitisk forening
Skatterevisorenes Forening
SMB Norge
Virke Inkasso
Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet