Høringssvar fra Forbrukeradvokaten AS

TILSTANDSRAPPORT - HØRING

Dato: 16.01.2018

Svartype: Med merknad

 

Forbrukeradvokaten er i utgangspunktet positiv til forslaget om å lovfeste bruken av tilstandsrapport. Dette vil øke muligheten for at det oppdages forhold før salg, slik at konfliktnivået reduseres. Vi har imidlertid gjennom vår mangeårige erfaring på området sett en tendens til at rapportene skrives på en måte som er egnet til å forvirre forbrukerne mer enn å informere.

 

For noen år siden var selskapet Anticimex en tilbyder av eierskifteforsikring. Deres konsept gikk ut på å innføre tilstandsrapport som standard. Selskapet hadde interne kurs for takstmennene om hvordan informasjonen burde legges inn. Vi så en tendens til at funn som ble gjort ikke alltid ble lagt inn med den tydelige informasjonen en kjøper trenger. I enkelte tilfeller ble informasjon lagt inn på en måte som kunne forstås på flere måter. I andre tilfeller ble det ikke sagt noe om hvordan en ukyndig skal forstå informasjonen som legges inn. Det kunne f.eks. opplyses om oppsprekking i flisene på badet, uten at det ble gitt informasjon om hvordan takstmannen vurderte sannsynligheten for at dette ville bety at badet måtte rives. Vår erfaring var at man ikke fikk færre konflikter i disse sakene, men at konfliktene var av en annen art. Ofte var det slik at risikoen for kjøper øket, fordi informasjonen som ble gitt utgjorde en rettslig usikkerhet.

 

Regler om tilstandsrapport må derfor kombineres med regler om hvordan disse skal skrives og hvilke kompetansekrav som skal stilles til de som skriver rapport.

 

Hilsen for

 

Forbrukeradvokaten as

 

Ola Fæhn