Høringssvar fra Finanstilsynet

Forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapport og forslag om endring av avhendingslova § 4-10

Dato: 08.01.2018

Svartype: Uten merknad

Finanstilsynet har ingen merknader til NOU 2009:6 utover det som framkommer i Kredittilsynets høringssvar av 28. september 2009.

Finanstilsynet har ingen merknader til forslag om endring av avhendingslova § 4-10.