Forsiden

Høringssvar fra Norske Ortoptisters Forening

Dato: 22.05.2019

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Norske Ortoptisters Forening (NOF)

Vi i Norske Ortoptisters Forening synes det er positivt at det skal stilles krav til å bruke tolk med tolkeutdannelse i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. Bedre tolking kan bidra til å unngå misforståelser og feilinformasjon til pasientene. Hvis pasientene får feil informasjon kan man risikere at pasientene får feil behandling.

NOF synes det er helt riktig at barn ikke skal brukes som tolk, og at dette tas inn i lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk(tolkeloven)som foreslått.

Når det gjelder egenandel synes vi ikke det skal innføres egenandel for pasienter som trenger tolk, men man kan gjerne gi gebyr hvis det er bestilt tolk til en uteblitt time.

Vi stiller oss åpen for at skjermtolking vil kunne fungere i mange tilfeller og vil kunne bidra til lavere kostnader. Telefontolking fungerer ofte dårlig pga dårlig telefonforbindelse og misforståelser. Spesielt når pasienten er et barn. Dette kan gi alvorlige konsekvenser for pasienten.

Vi synes ikke politi-attest er nødvendig når det er sporadiske oppdrag. Det er forskjell om tolken skal ha daglig omgang med den samme personen.

Veldig bra at generell tolke-skikk lovfestes. Vi mener det kan sies noe konkret om bruk av hånd-hilsning, eventuelt forskjellsbehandling av kjønn.