Forsiden

Høringssvar fra Nasjonalt fagorgan for tegnspråk og tolking (NTNU, OsloMet og Høgskulen på Vestlandet)

Dato: 05.06.2019

Svartype: Med merknad

Dato: 05.06.2019

Vår ref: 19/01

Høringssvar fra Nasjonalt fagorgan for tegnspråk og tolking ved representanter fra OsloMet, NTNU og Høgskulen på Vestlandet- Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)

Nasjonalt fagorgan for tegnspråk og tolking består av representanter fra institusjoner som i dag tilbyr bachelorutdanning i tegnspråk og tolking, det vil si OsloMet, NTNU og Høgskulen på Vestlandet (HVL). Institusjonene har i mer enn 15 år utdannet tegnspråktolker, og sender sin høringsuttalelse på bakgrunn av den sentrale rollen fagorganet har på tegnspråk- og tolkefeltet. Fagorganet har behandlet høringen om forslag til offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven). Fagorganet stiller seg i all hovedsak positiv til departementets forslag, men har følgende anmerkning:

Tegnspråk i tolkeloven og tegns pråktolkenes stilling i Nasjonalt tolkeregister

Departementet foreslår at tolkeloven ikke skal gjelde for døve, hørselshemmede og døvblinde (s. 9 og 40), da disse gruppene har rettigheter etter folketrygden (s. 40). Denne påstanden forutsetter at alle døve, hørselshemmede og døvblinde har rettigheter i folketrygden, noe som ikke er tilfelle, f. eks. for døve og hørselshemmede som ikke har oppholdstillatelse, eller venter på dette. Det er heller ikke alle døve, hørselshemmede og døvblinde som behersker tegnspråk, og noen vil derfor ha behov for tolking på talte språk. Nasjonalt fagorgan for tegnspråk og tolking foreslår at plikten til å bruke tolk (§ 6) skal gjelde også for døve, hørselshemmede og døvblinde. Selv om døve, hørselshemmede og døvblinde kan ha individuelle rettigheter, betyr det ikke at offentlige organer ikke har plikt til å bruke tolk i møte med disse. Departementet foreslår at tolkeloven skal omfatte tolking mellom samisk og norsk, og tolkeloven bør derfor også dekke tolking mellom norsk tegnspråk og norsk. Tolkeloven drøfter samers særrettigheter (s. 21 og s. 40) men sier ingenting om tegnspråkliges rettigheter, noe fagorganet etterlyser. Norsk tegnspråk foreslås også innlemmet i nasjonalt tolkeregister.

Nasjonalt fagorgan for tegnspråk og tolking anser at høringsutkastet gjennom eksplisitt å definere ut tolking for døve, hørselshemmede og døvblinde, diskriminerer denne gruppen samt svekker tegnspråkbrukeres rettigheter, og foreslår derfor å fjerne formuleringen «gjelder ikke for døve, hørselshemmede og døvblinde» fra lovteksten. Fagorganet foreslår at tolker med BA i tegnspråktolking innlemmes i Nasjonalt tolkeregister og slik vil omfattes av tolkeloven når det gjelder institusjonelle samtaler. Det arbeides med å utvikle en autorisasjonsprøve også for tegnspråktolker slik at også tegnspråktolker kan ha mulighet til å stige i registerets kategorier.

Med hilsen

Gro Hege Saltnes Urdal

Leder