Forsiden

Høringssvar fra Tolkeforbundet

Dato: 05.06.2019

Svartype: Med merknad

Tolkeforbundet ser positivt på innføring av Tolkeloven. Samtidig anser vi det som uriktig og uheldig å ikke innlemme tolker for døve, døvblinde og hørselshemmede i den nye Tolkeloven. Disse gruppene har riktig nok en individuell rett til tolk og tolk-ledsager gjennom Folketrygdloven §10-7 bokstav f-g. Men denne paragrafen sier ingenting om tolkene som utøver denne rettigheten for dem. Vi viser til lovforslaget § 1 Formål, siste setning: «Loven skal også sikre at tolker holder en faglig forsvarlig standard».

Slik det er i dag, finnes det ingen statsautorisasjon for tegnspråktolker. De som er tolker for døve, døvblinde og
hørselshemmede har sin godkjennelse som tegnspråk- og skrivetolk gjennom en treårige utdanningen, ved universitet eller høyskole. OsloMet gjennomfører per i dag autorisasjonsprøven for tolker, og det er også et av stedene der man utdanner tegnspråk- og skrivetolker. Tolkeforbundet ser det derfor som naturlig og nødvendig at det kommer på plass en slik ordning også for tegnspråktolker, på lik linje med de andre tolkespråkene. I forlengelsen av dette kan tegnspråktolkene også bli innlemmet i Nasjonalt tolkeregisteret, noe som igjen vil lette tolkebestillernes arbeid med å finne rett tolk med rett kompetanse til rett oppdrag.

www.tolkeforbundet.no