Forsiden

Høringssvar fra Norges Høyesterett

Dato: 07.05.2019

Svartype: Med merknad

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse i saken.

Vi vil likevel gjøre oppmerksom på at det bør gjøres en konsekvensendring i domstolloven § 138 som følge av at habilitetsreglene for tolker i retten flyttes til tolkeloven, og at tolkeloven også medfører noen ytterligere plikter for tolken.

Vennlig hilsen

Christopher Haugli Sørensen
assisterende direktør