Forsiden

Høringssvar fra Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Dato: 05.06.2019

Svartype: Med merknad

Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) – høringsuttalelse fra Haukeland universitetssjukehus

Haukeland universitetssjukehus er enig i forslaget om at det vedtas en egen lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk. Vi vil særlig påpeke som positivt at den foreslåtte loven vil innebære lovpålagte krav til og nødvendig regulering av tolkers yrkesutøvelse, herunder adgang til administrative sanksjoner ved brudd på de forpliktelser som gjelder for tolkevirksomhet. Dette vil kunne bidra til bedre kvalitet på tjenestene og derigjennom større trygghet for pasientene/brukerne, og for dem som yter helse- og omsorgstjenester.

Haukeland universitetssjukehus er kjent med sine forpliktelser til bruk av tolk når det er nødvendig, og har gode rutiner for dette gjennom rammeavtaler med tolkefirma og egne retningslinjer. Vi er derfor tilfreds med at Kunnskapsdepartementet i høringsnotatet signaliserer en kvalitetsreform på dette feltet, herunder at departementet vil sikre bedre kapasitet i tilbudet om kvalifisering og utdanning. Dette vil forhåpentligvis på sikt gi bedre tilgang på nødvendig tolkefaglig ekspertise. For at dette skal ha ønsket effekt for alle pasienter og brukere, uavhengig av bokommune eller sykehus, vil vi imidlertid understreke at det er viktig at slik utdanning også blir et tilbud andre steder i landet enn bare i Oslo-regionen.

Haukeland universitetssjukehus har i tillegg følgende merknader til utforming av regelverket:

Lovutkastet § 6 Ansvar for å bruke tolk

Vi foreslår følgende tilføyelse – se uthevet skrift:

Offentlig organ skal bruke tolk når det følger direkte eller indirekte av lov
(Alternativt: …..når det følger av lov eller kan utledes av andre lovbestemmelser)

Begrunnelse: Plikten til bruk av tolk framgår ikke eksplisitt av lover som gjelder helse- og omsorgstjenester, men følger indirekte av rett til medvirkning og informasjon for pasienter og brukere samt krav til forsvarlig virksomhet. Det er videre opp til tjenesteyter å beslutte i hvilke tilfeller det er nødvendig å benytte tolketjenester og omfanget av dette. Vi mener det er viktig at den nye tolkeloven ikke gir opphav til tvil om at det er ansvaret etter særlovgivningens regler som fortsatt skal gjelde innenfor helse- og omsorgstjenesten.

Forslag til forskrift

§ 2 Retningslinjer for bestilling og bruk av tolk

Vi foreslår nytt tredje ledd:

Angivelse av situasjoner der det foreligger plikt til eller behov for å bruke tolk etter tolkeloven § 6 som nevnt i første og annet ledd, gjelder ikke for organer som har plikt til å bruke tolk etter annen lovgivning.

Særlige spørsmål til høringsinstansene

Departementet ber i kap. 1.3 om kommentarer til noen spesifikke spørsmål, blant annet om det bør innføres en mulighet for å kreve egenandel fra brukere av tolketjenester.

Haukeland universitetssjukehus vil fraråde innføring av en slik ordning innenfor helse- og omsorgstjenesten, da dette vil kunne føre til at pasienter/brukere av slike tjenester vil nekte for eller på andre måter søke å unndra seg bruk av tolk. Dette vil kunne få alvorlige konsekvenser for samhandlingen mellom pasient/bruker og helse- og omsorgstjenesten, herunder risiko for uforsvarlige tjenester og fare for pasientsikkerheten. De tilfeller der det er nødvendig å bruke tolketjenester, dreier seg dessuten ofte om sårbare pasienter/brukere som ikke kan kommunisere på annet språk enn eget morsmål og som i tillegg har lite økonomiske ressurser, som for eksempel flyktninger og asylsøkere.