Forsiden

Høringssvar fra Vestre Viken HF

Dato: 04.06.2019

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Vestre Viken HF:

1. Bør andre enn domstolene og PST unntas fra bestemmelsene om tilsyn og pålegg? Se punkt 4.2.2 og 7.2.1.

Vestre Viken støtter lovforslaget

2. Bør det gjøres justeringer i pliktbestemmelsen eller i særlovgivningen for å sikre at plikten til å bruke tolk avgrenses til situasjoner der det foreligger et reelt behov? Se punkt 5.1.2.1 til 5.1.2.4.

Vestre Viken ser ikke behov for justeringer i pliktbestemmelsene ut over det som i dag dekkes av pasient- og brukerrettighetsloven §3-5

3. Bør unntaket fra kravet om å bruke kvalifisert tolk konkretiseres ytterligere? Se punkt 5.2.2.2.

Vestre Viken støtter lovforslaget.

4. Hvordan kan skjermtolking i offentlig sektor organiseres? Se punkt 5.3.3.

Organisering hos den enkelte virksomhet bør i stor grad bestemmes internt. Loven bør kun legge føringer for å sikre forsvarlig og sikker gjennomføring. For stor grad av detaljstyring vil kunne gjøre gjennomføringen vanskeligere og pålegge oss større kostnader enn nødvendig.

Det må sikres at det er tilgjengelig kvalifiserte tolker 24/7.

De løsninger som etableres må sikre personvern og datasikkerhet og kunne integreres i dagens infrastruktur og driftsmiljøer.

5. Hvordan kan IMDi bruke sin rolle som fagmyndighet til hjelp for de ulike sektortilsynsmyndighetene? Se punkt 7.2.3.

Vestre Viken støtter lovforslaget

  1. Bør det etableres et partssammensatt utvalg for å vurdere varsler mot tolker og gi advarsler? Se punkt 9.2.2.

Vestre Viken mener det er viktig å skille på varsler og oppfølging av avtaler inngått av den enkelte virksomhet og offentlige organer. IMDi skal ikke ha ansvar for den daglige oppfølgningen av lokale kontakter.

7. Bør det innføres en mulighet til å kreve inn en egenandel fra brukere av tolketjenester? Se punkt 9.5 og 10.3.7.

Vestre Viken mener at det er fare for at grupper som trenger helsetjenester vil unnlate å bruke tolk dersom det har en kostnad. Helsetjenesten har en selvstendig plikt til å bruke tolk. Innføring av en egenandelsløsning vil medføre store administrasjonskostnader.

8. Bør kravet om kvalifisert tolk tre i kraft på ulike tidspunkt i ulike sektorer for å motvirke mangelen på kvalifiserte tolker? Se punkt 5.2.2.1 og 10.6.1.

Vestre Viken mener at kravet bør tre i kraft på ulike tidspunkt da det vil være et underskudd på kvalifiserte tolker. Dette vil i praksis bety en prioritering.