Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 837308

Dato: 04.04.2019

Svartype: Med merknad

Enkelte tolkeformidlere,hovedsakelig Tolkenet, gjør en ting som ,rett og slett,ødelegger tolkeyrket.De bruker oftest kun en tolk, som de tildeler nesten alle oppdrag til -og de tolkene de velger selv, er ikke kvalifiserte tolker.Hvorfor-det gjenstår bare å gjette.Ukvalifiserte tolker har timesats f.eks.185 kr, mens en kvalifisert tolk på nivå 5, skal ha 230-250 kr i timen.Med å sende til oppdrag ukvalifiserte tolker, bedriften tjener bedre,logisk tenkt(ukvalifiserte tolker sendes til sykehusene,politi,toll-som IKKE skulle egentlig skje) .Skulle det ikke være mer riktig å sende til sykehusene,politi,toll - tolker som har minst nivå 5 i Norsk tolkeregister, mens ukvalifiserte tolker kunne blitt sendt til mindre krevende oppdrag?Hos Tolkenett er det helt motsatte som gjelder.Der tolker kan "booke seg selv" liksom(f.eks.-sier i fra til leger at de skal kun spørre etter dem,når de bestiller tolkeoppdrag neste gang).Det er ting som aldri tidligere var praksiss i tolkebransjen i Norge og som skulle egentlig ikke fått støtte i den nye tolkeloven.Også, av og til er tolker betalt for lite og satsene skulle være mer retferdige, spes for de kvalifiserte tolker.De fleste tolkeformidlere betaler ikke reisetid om en tolk kjører 139 km t/r til oppdragstedet.Tolk får betalt kun en timesats ekstra, for reise.Oftest mye lavere enn vedkommende får i timelønn ved tolking.Må kjøre 140 km t/r for å få betalt faktiske utgifter.Reisen til tolkestedet krever også mye tid, innimellom er det snakk om flere timers kjøring(avhengig av trafikken og selve veien), der kommer i tilegg bom og p-avgifetr.Med andre ord, den timelønn som er f.eks satt til 220 kr, blir fort til, kanskje ,150 kr , den "smelter" når alle omstendigheter tas i beregning.Syns at alle reiser skulle være faktiske, eller i det minste hvor det er minst 10 km til oppdragstedet(20 km t/r),og at tolken skulle fått betalt for andre utgifter(bom, p-avgift osv).