Forsiden

Høringssvar fra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Dato: 24.05.2019

Svartype: Med merknad

Vi viser til departementets høringsbrev.

Forslaget inneholder blant annet bestemmelser om offentlige organers plikt til å bruke tolk, krav om å bruke kvalifisert tolk, bruk av fjerntolking, krav om politiattest, taushetsplikt og habilitet. Departementet har også vurdert forholdet til GDPR og personopplysningsloven.

Kommisjonen har ingen merknader til disse forslagene, som først og fremst tar sikte på å ivareta brukernes rettsikkerhet.

I høringsnotatet pkt. 1.3. stilles særlige spørsmål til høringsinstansene. Det første spørsmålet som stilles er om andre enn domstolene og PST bør unntas fra bestemmelsene om tilsyn og pålegg.

Begrunnelsen for at domstolene foreslås unntatt fra disse bestemmelsene er at domstolenes uavhengige stilling ikke er forenlig med tilsyn og pålegg.

Gjenopptakelseskommisjonens syn er at dette hensynet også gjør seg gjeldende for kommisjonen, og at kommisjonen derfor bør unntas fra bestemmelsene i forslagets §§ 11 og 12.

Gjenopptakelseskommisjonen er opprettet som et forvaltningsorgan, men det er lagt stor vekt på å oppnå uavhengighet av den ordinære forvaltningen. Lovgiver har gitt uttrykk for dette i straffeprosessloven § 395 fjerde ledd tredje punktum der det fremgår at kommisjonen ikke kan instrueres om sin utøving av myndighet.

Om denne bestemmelsen skriver Bjerke, Keiserud, Sæther: Straffeprosessloven kommentarutgave 4. utgave Bind II side 1340 pkt. 6 følgende:

Ettersom kommisjonen er et forvaltningsorgan, presiseres det i fjerde ledd tredje punktum at kommisjonen ikke kan instrueres om hvordan den skal utøve sin myndighet. Som for domstolene gjør denne uavhengigheten seg ikke bare gjeldende i selve avgjørelsen av enkeltsaker, men også for spørsmålet om hvordan saker skal behandles.

Slik Gjenopptakelseskommisjonen ser det vil en ordning der et tilsynsorgan blant annet kan prøve om oppnevning av tolk var nødvendig for å ivareta hensynet til rettssikkerhet, innebære en overprøving av kommisjonens saksbehandling. En unnlatelse av å oppnevne tolk i et tilfelle der den angjeldende personen ikke kunne norsk, vil lett innebære at saken ikke er blitt så godt opplyst som straffeprosessloven § 398 krever. Etter denne bestemmelsen ligger det til kommisjonen å avgjøre om saken er tilstrekkelig opplyst før den avgjør om begjæringen om gjenåpning skal tas til følge.

Kommisjonens saksbehandling kan, med noen begrensninger, prøves av domstolene og av Stortingets ombudsmann for forvaltningen.

Kommisjonens syn er følgelig at unntaket i forslaget til § 2 fjerde ledd utvides slik at det også omfatter Gjenopptakelseskommisjonen.

Siv Hallgren

leder