Forsiden

Høringssvar fra Sola kommune

Dato: 15.05.2019

Svartype: Med merknad

Sola kommunes utvalg for oppvekst og kultur behandlet saken på sitt møte 09.05.19 (sak 34/19) og fattet, på vegne av Sola kommune, vedtak om å avgi følgende høringsuttalelse, i samsvar med rådmannens forslag:

Sola kommune avgir følgende høringsuttalelse til departementet:

Sola kommune slutter seg til forslaget til ny tolkelov og forskrift, samt redegjørelsen for de hensyn forslaget bygger på.

Sola kommune vil særlig trekke frem lovforslagets § 6, 1. ledd med lovfesting av et nødvendighetskriterium som et godt grep. Sola kommune vil likevel bemerke at dette bør følges opp med en veileder til kommunene med mer konkret anvisning på anvendelse av denne normen.

En gjennomgang i vår organisasjon viser at fravær av klare regler og føringer om bruk av tolk har skapt usikkerhet. Et godt lovmessig fundament er viktig og nødvendig, men det er også viktig med gode interne retningslinjer og rutiner på området, ikke minst med sikte på forutsigbarhet og lik praksis. Sola kommune kan derfor også gi klar tilslutning til lovforslagets § 9 hvor dette er foreslått regulert.

De tiltak som er foreslått med hensyn til å øke kvaliteten på tolkene, herunder etablering av et Nasjonalt tolkeregister, og et krav om at det offentlige skal bruke tolk som oppfyller kravene til å bli oppført i registeret (lovforslagets §§ 7, 13 flg) er etterlengtet, og vurderes som nødvendige og hensiktsmessige.