Høringssvar fra Norske Kveners Forbund -Ruijan Kveeniliitto

Dato: 07.06.2019

Svartype: Med merknad

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto stiller seg generelt positive til den nye loven. Til tross for at den harde fornorskningspolitikken tok bort språket for flere generasjoner brukere, er det fremdeles behov for tolking spesielt for mange eldre kvener.

Behovet er størst innen helsevesenet og da spesielt innen eldreomsorgen. Bl.a. i forbindelse med demens er det flere eldre som mister sitt norske språk og kun sitter igjen med sitt morsmål. Det er i en slik sammenheng viktig at man opprettholder institusjoner i de kvenske kjerneområdene, slik at kvensk språk og kulturkunnskap er tilgjengelig blant ansatte.

Det kan også være behov for tolking i forbindelse med domsmyndighetene, samt i forbindelse med kommunikasjon med forvaltningsmyndigheter og offentlige myndigheter

Det bør gjøres unntak for reglene for kvenske tolker, da svært få er godkjent i dag. Det er viktig at det gjøres en innsats for å kvalifisere flere kvenske tolker, samt at det igangsettes tolkeopplæring i kvensk.