Høringssvar fra Garnes gårdsbarnehage

Dato: 01.03.2019

Svartype: Med merknad

Bruk av tolk i barnehage.

Taushetsplikten er særdeles viktig ivaretas av tolken og at foreldre/foresatte har tillit til at dette overholdes.

Tolker som brukes i barnehagen, i møter mellom foreldre/barnehage/PPt/fagsenter m.fl. må ha et minimumsnivå på forståelse av pedagogiske begreper og kjennskap til typiske barnehagebegreper og hverdagen i en barnehage. Det vanskeliggjør samtalene dersom man må forklare dette til tolken underveis.

Opplever at fjerntolkning i liten grad er hensiktsemessig dersom man er flere enn to på et møte. Da blir det vanskelig å bruke f.eks. telefon.

Kommunene må derfor sikre at tolkene kan disponere bil (egen/kommunal) slik at de kan ha en effektiv hverdag.

Dersom man skal bruke andre tekniske hjelpemidler må man sikre at barnehagene har tilgang til dette.