Høringssvar fra Handel og Kontor i Norge

Dato: 25.04.2022

HKs forslag til høringssvar

I følge en kartlegging av ILO tilbake til 2011 står arbeidsprosesser bak om lag 80 prosent av alle utslipp, når vi måler hvor klimautslippet oppstår og ikke hvem som konsumerer varen eller tjenesten. Kartleggingen viste at dette gjaldt alle OECD-land. Arbeidsprosessene står dermed sentralt både når Norge og landene for øvrig skal omstille seg i bærekraftig retning framover. Direktivet fra EU-kommisjonen er enda en påminnelse om dette.

De fleste store virksomheter jobber nå systematisk med bærekraft. Forskningen viser imidlertid at virksomhetene når de utfører frivillig kartlegging, hovedsakelig fokuserer på det første leddet i kontraktkjeden. Samtidig vet vi at det er lenger ned i leverandørkjeden at de alvorligste bruddene på menneskerettigheter og de største miljøødeleggelsene finner sted. Direktivet vil både tvinge nye virksomheter til å jobbe systematisk, utføre aktsomhetsvurderinger og gjøre aktsomhetsvurderingene mer effektive der det allerede jobbes med dette. Forslaget vil også hjelpe små og mellomstore virksomheter til å jobbe med bærekraft gjennom deres leveranser til store selskap. Kommisjonens forslag om at enkelte store virksomheter skal vedta en plan for å sikre at forretningsstrategien er i tråd med overgangen til en bærekraftig økonomi og Parisavtalens mål om å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader vil intensivere virksomhetenes overgang til et lavutslippssamfunn, både i Norge og internasjonalt.

HKs mål er at ansatte og ledere benytter det lokale partssamarbeidet til å påvirke arbeidsplassen i bærekraftig retning slik at virksomhetene omstiller seg i tide. Den norske modellen sikrer rettferdig fordeling av ressurser i Norge mellom arbeidstakere og arbeidsgivere på den ene siden, og mellom grupper av ansatte på den andre siden, og er dermed grunnleggende for sosial bærekraft i Norge. Dette har også en likestillingsdimensjon når vi vet at kvinner i mindre grad enn menn eier kapital, og i større grad enn menn jobber i stillinger med lav lønn og dårlige arbeidsforhold.

Det er imidlertid en svakhet at det ikke følger med en nærmere analyse av hvordan selskapene i Norge vil påvirkes som en konsekvens av kommisjonens forslag. HK stiller seg undrende til at det er barne- og familiedepartementet som sender forslaget ut på høring, når dette i hovedsak berører arbeidslivet.

En forutsetning for at ansatte og lokale virksomheter skal forstå og stille seg bak bærekraftstrategien som legges sentralt, er at selskapene tar seg tid til å forankre bærekraft skikkelig. Dette er møysommelig og tidkrevende arbeid. HK og Virke har gjennom de siste årene jobbet prosjektbasert for å hjelpe tillitsvalgte og ledere til å jobbe sammen med bærekraft. Erfaringene fra dette er at det er svært vanskelig å prioritere bærekraft, selv om vi har lønnskompensert bedriftenes ansatte for å sikre deltakelse. Daglig drift tar hovedfokuset både for ledelse og ansatte. Resultatet er at bærekraften skjer på sentralt nivå uten tilstrekkelig forankring og påvirkning fra de lokale virksomhetene og bedriftens ansatte. Dermed er resultatet at målene som bedriftene setter seg knyttet til bærekraft ikke realiseres like effektivt. Når bedriftene etter hvert skal rapportere og utføre aktsomhetsvurderinger i tillegg blir arbeidet omfattende. HK etterlyser flere tiltak og midler for å sikre bedriftene tilstrekkelig støtte til å gjennomføre bærekraft med nødvendig forankring.

Fagbevegelsen og LO har særlig fokus på bærekraftmål 8: anstendig arbeid og økonomisk vekst. I tillegg har LO identifisert tre andre mål som danner en enhetlig tilnærming til arbeidet både i Norge og internasjonalt. Dette er likestilling mellom kjønn, mindre ulikhet og å stoppe klimaendringene. HK stiller seg derfor bak direktivet, som vil bidra til oppnåelse av samtlige av disse målene.