Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Dato: 25.04.2022

LO viser til høringsbrev av 24. mars 2022.

LO ønsker direktivet innført så raskt som mulig og ser gjerne at også små og mellomstore selskaper omfattes.

LO mener Norge bør prioritere grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid med vekt på faglige rettigheter jf ILOs kjernekonvensjoner 87 og 98. Det må i direktivet klart kreves at virksomhetene sentralt (konsernledelsen) må være tydelige på at arbeidstakere som organiserer seg og/eller blir valgt til tillitsvalgte ikke på noen måte skal møtes med represalier. Det må kreves at konsernledelsen pålegger virksomhetene lokalt å ha et system for å melde og følge opp negative reaksjoner på organisering – og slike prosesser må rapporteres til sentral ledelse og konserntillitsvalgte. Det er videre nødvendig at konsernledelsen pålegges å gi klar anvisning om at forholdene skal legges til rette for møtevirksomhet, at tillitsvalgte skal kunne utøve sitt verv og at forholdene legges til rette for reelle kollektive forhandlinger.

LO mener norske posisjoner også bør omfatte et særlig krav om risiko- og aktsomhetsvurderinger i områder (land og/eller regioner) med konflikt.

Vedlegg