Høringssvar fra Norsk Gjenvinning Norge AS

Dato: 27.04.2022

Vi viser til Barne- og familiedepartementets høringsbrev av 24. mars 2022 med tilhørende høringsnotat. Høringsfrist er 27. april 2022. Høringen gjelder EU-kommisjonens direktivforslag av 23. februar 2022 om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for foretak og endring av direktiv (EU) 2019/1937. Norsk Gjenvinning-konsernet takker for å bli utpekt som høringsinstans i høringen.

Norsk Gjenvinning kjenner godt igjen kravene som stilles i direktivforslaget fra den norske åpenhetsloven, og tenker at disse er både hensiktsmessige og formålstjenlige. Som Norges største aktør innen gjenvinnings- og miljøtjenester ser vi det som en klar fordel at direktivforslaget omfatter miljø, i tillegg til menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, og at det dermed har et bredere anvendelsesområde.

Som det fremkommer i høringsbrevet har direktivforslaget en høyere terskel for hvilke virksomheter som omfattes enn åpenhetsloven. Norsk Gjenvinning ser i den sammenheng stor fordel av om EU-direktivet og den norske åpenhetsloven harmoniseres, og da helst ved at åpenhetsloven får et tilsvarende anvendelsesområde som EU-direktivet. Vi mener at norske virksomheter, av den størrelsesorden som er omfattet av åpenhetsloven, bør inkludere negativ miljøpåvirkning i sine aktsomhetsvurderinger mv.

Norsk Gjenvinning har vurdert konvensjonene som listes i direktivforslagets Annex Part 2 relatert til avfallshåndtering. Vi anser at listen er dekkende for de områdene vi har spesialkompetanse på.

For øvrig har vi ingen merknader til forslaget på høring.

På vegne av Norsk Gjenvinning-konsernet

Karianne Øverland

ESG manager