Høringssvar fra Den norske Forleggerforening

Dato: 17.02.2021

GJENNOMFØRING AV MODERNISERINGSDIREKTIVET I NORSK RETT

Forleggerforeningens høringssvar

Det vises til høring med høringsfrist 17. februar 2021.

Forleggerforeningen er en bransjeorganisasjon for forlag som representerer den vesentlige del av bokomsetningen i Norge. Forleggerforeningen har over 90 medlemsforlag. Foreningen tar hånd om fellestiltak og service overfor medlemsforlagene.

Høringsforslaget skal gjennomføre direktiv (EU) 2019/2161 om endring av direktivet 93/13/EØF og direktiv 98/6/EF, 2005/29/EF og 2011/83/EU om bedre håndheving og modernisering av EU-reglene om forbrukerbeskyttelse (moderniseringsdirektivet). Det foreslås endringer i blant annet markedsføringsloven, angrerettloven og avtaleloven.

Forleggerforeningen legger til grunn at de foreslåtte endringene er nødvendige endringer for å gjennomføre moderniseringsdirektivet i norsk rett.

I tilknytning til endringene av markedsføringsloven § 8 (5) («Nytt femte ledd skal lyde: Når en næringsdrivende gir forbrukere tilgang til brukeromtaler, anses opplysninger om hvordan den næringsdrivende sikrer at brukeromtalene stammer fra forbrukere som har brukt eller kjøpt ytelsene, som vesentlige»), samt endringen av forskrift om urimelig handelspraksis («Nytt nr. 23b skal lyde: Å angi at omtaler av en ytelse er sendt inn av forbrukere som faktisk har brukt eller kjøpt ytelsen, uten å treffe rimelige og forholdsmessige tiltak til å sikre at omtalen stammer fra slike forbrukere»), ønsker Forleggerforeningen å kommenterer at bokbransjen bruker leseromtaler ved salg av bokprodukter. I blant vil det også bli sendt ut såkalte «leseeksemplar» til relevante bokhandlere eller personer i presse og media. For slike omtaler vil man kunne legge til grunn av sammenhengen at anmelderen/leseren har «brukt» bokproduktet, i den forstand at hun har lest boken. Vi anser det som unaturlig å merke slike omtaler med at leseren har «brukt» eller lest boken, og vi ber departementet presisere dette, om ikke annet i forarbeidene.

Forleggerforeningen noterer seg innstramming av reglene om dørsalg, ved at det innføres tilsvarende regler som for telefonsalg og uadressert reklame:

«§ 17a Begrensninger ved dørsalg

I næringsvirksomhet er det forbudt å rette markedsføringshenvendelser ved hjemmebesøk (dørsalg) til forbrukere som klart har tilkjennegitt at de motsetter seg dette.

I næringsvirksomhet er det forbudt med uanmodet dørsalg til forbrukere på virkedager før kl. 09.00 og etter kl. 21.00. For andre næringsdrivende enn frivillige organisasjoner, er det også forbudt med uanmodet dørsalg til forbrukere på lørdager, helgedager eller dager som i lov er likestilt med helgedager.

Ved uanmodet dørsalg skal den næringsdrivende straks presentere seg og opplyse om at henvendelsen skjer i markedsføringshensikt. Den næringsdrivende skal også informere om retten til å motsette seg dørsalg.

Ved avtaler inngått ved uanmodet dørsalg der kontraktssummen overstiger 1500 kr, kan den næringsdrivende ikke kreve betaling før tidligst 14 dager etter at tjenesten eller varen er levert».

Selv om det ikke er en utbredt form for salg hos foreningens medlemmer, vil vi informere foreningens medlemmer om dette.

Vi vil også informere om ny § 28 i markedsføringsloven, særlig om denne bestemmelsens betydning for innlegg i sosiale media:

«§ 28 Presentasjon av markedsføring

Markedsføring skal utformes og presenteres slik at den tydelig framstår som markedsføring».

Med vennlig hilsen,

Heidi Austlid

Administrerende direktør

Den norske Forleggerforening