Høringssvar fra Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Dato: 29.01.2021

Høringsuttalelse fra Nidaros bispedømmeråd – Høring om ny lov for Opplysningsvesenets fond

Nidaros bispedømmeråd viser til høringen av 30. november 2020, som drøfter og presenterer forslaget til ny lov for Opplysningsvesenets fond. Bispedømmerådet er glad for lovutkastet, som fremstår som en godt gjennomarbeidet og uttenkt ordning for løsning på en problemstilling som har versert i en årrekke og som nødvendigvis må få en avklaring etter hvert som kirke og stat tar stadig flere steg fra hverandre på veien etter skilsmissen.

Lovformålet er å legge et rettslig grunnlag for oppdeling av fondet mellom Staten og Den norske kirke. Det er viktig at loven sikrer at konsekvensen av delingen og endringen i fondsforvaltningen ikke medfører uforutsigbarhet eller endrede vilkår for kirkelig økonomi, og for spesielle ordninger som berører enkeltmedarbeidere. Bispedømmerådet er glad for at høringsnotatet på flere punkter legger vekt på at bortfall av økonomiske støtteordninger til kirken som kommer som en følge av nyorganiseringen av fondet må medføre erstatningsordninger. Dette gjelder for eksempel både vedlikeholdskostnader knyttet til noen av eiendommene som foreslås overført, der høringsnotatet antyder et kapital- og driftstilskudd, boligordninger for prester (og biskoper) og finansiering av økt innsats for kulturhistorisk viktige kirker.

Høringsnotatet peker på at statens tilskudd og fondets tilskudd til kirken ikke lenger kan sees uavhengig av hverandre. Kirken har i 30 år nytt godt av forskjellige supplerende støtteordninger fra fondet, som blant annet har vært benyttet som supplement ved ekstraordinære investeringer. Når dette nå faller bort, peker høringsnotatet på at statens rammebevilgning til kirken må ta høyde for dette når budsjettet utarbeides, og at bortfallet av overføringer fra fondet må tas med i vurderingen. Nidaros bispedømmeråd anser dette som en god løsning, og håper disse faktorene får realistisk behandling i fremtidige budsjettforhandlinger.

Selv om bopliktordningen for prester er avviklet, er det fremdeles prester med borett i presteboliger, og bispedømmerådet er glad for at høringsnotatet foreslår å videreføre de økonomiske fordeler som dette representerer. Videre merker bispedømmerådet seg at departementet anser at ordningen med rekrutteringsbolig i særlig rekrutteringssvake områder skal tas i betraktning ved overføringen av eiendommer, slik at det blir mulig for kirken å videreføre dette tilbudet. Det er godt.

Bispedømmerådet registrerer også at departementet ikke har konkludert i spørsmålet om hvordan staten skal finansiere sin innsats for de kulturhistorisk viktige kirkebyggene (slik Stortinget har stilt som vilkår), men er tilfreds med at departementet bekrefter ansvaret og lover en plan for dette.

Bispedømmerådet merker seg også lovforslagets § 4 om overføringen av eiendommer til kirken ikke kommer med vilkår som avgrenser kirkens autonome eiendomsrett, og dermed også rett til å selge eller leie ut slike eiendommer. Kirken arbeider med egne regler for dette som vil sette opp klare skranker for slik salg eller utleie, men det er naturlig at dette blir kirkens eget anliggende og at det ikke legges overordnede begrensninger i form av lovtekst eller regler.

Nidaros bispedømmeråd anser at lovforslaget gir en god rammelov for deling og videre forvaltning av OVF, og anser at den videre fordeling basert på forhandling med likeverdige parter vil sikre en hensiktsmessig videre prosess med de materielle konsekvenser av lovforslaget.

Trondheim 29. januar 2020

For Nidaros bispedømmeråd

Steinar Skomedal
stiftsdirektør

Håkon Olaussen
seniorrådgiver