Høringssvar fra Presteforeningen

Dato: 26.01.2021

Høringsuttalelse fra Presteforeningen

Til 5.3 Kapital- og driftstilskott til Den norske kyrkja

Eiendomsmassen som er aktuell for overføring til Den norske kirke har et betydelig vedlikeholdsetterslep. Foreløpig er det anslått at det vil koste minst 500 millioner kroner for å få de omtrent 500 kulturhistorisk interessante byggene opp til et ordinært vedlikeholdsnivå. Den største delen av disse kostnadene er knyttet til de 240 prestegårdene som er fredet eller kulturhistorisk interessante. Presteforeningen vil derfor understreke betydningen av at kostnadene ved vedlikeholdet av de eiendommene som skal overføres til kirken er grundig beregnet i forkant. Deretter vil det være avgjørende at disse eiendommene følges av et tilstrekkelig tilskudd til fortsatt vedlikehold. Nivået på tilskuddet må også være forutsigbart hvis det skal være mulig å planlegge vedlikeholdet fram i tid.

Til 5.4 Disponering av overførte eigedelar

Presteforeningen er opptatt at en overtakelse av eiendommer med særlig kirkelig verdi ikke skal bli en fattigdomsfelle for kirken. Det må være mulig for Den norske kirke å selge eiendom som den ikke lenger har bruk for eller er i stand til å vedlikeholde. Slike prosesser må sikres godt, men det er naturlig at Den norske kirke selv utarbeider regler for forvaltning av eiendom. Vi ønsker derfor ikke å ta til orde for begrensninger i Den norske kirkes råderett over eiendommene i framtiden.

Til 7.2 og 7.3 Andre spørsmål.

Betingelsen for delingen av fondet mellom kirken og staten er at staten øker sin innsats for bevaring av de kulturhistorisk viktige kirkebyggene Tilskuddet til de kulturhistorisk viktige kirkebyggene må være stort nok til at det kan gjøres et grundig og systematisk bevaringsarbeid. Det er ikke avklart hvorvidt tilskuddet skal komme over statsbudsjettet eller fra overskudd i OVF. For å få forutsigbarhet og stabilitet i vedlikeholdsarbeidet antar Presteforeningen at en kombinasjon av midler fra OVF og tilskudd over statsbudsjettet vil være den sikreste løsningen.

De om lag 150 prestene som fortsatt har borett i presteboligene (fordi de tidligere hadde boplikt i boligen og ikke har endret stilling etter 1.9.2015) må sikres ved delingen av fondet. Presteforeningen støtter at dette nevnes særskilt i lovforslagets § 6.

Presteforeningen mener også at det er svært viktig å beholde en god ordning for rekrutteringsboliger i en tid hvor enkelte området av landet mangler prester. Om lag 70 rekrutteringsboliger vil være avhengige av fradeling. Dersom utfordringer med fradeling eller konsesjon hindrer at en rekrutteringsbolig kan overføres til Den norske kirke, må dette kompenseres med midler til en annen bolig. Presteforeningen støtter at dette også nevnes særskilt i lovforslagets § 6.

For Presteforeningen

Oslo 26.01.2021

Martin Enstad, leder