Høringssvar fra Prestgårdsforpakternes Landslag

Dato: 31.01.2021

Høringssvar- Ny lov om Opplysningsvesenets fond.

Prestegårdsforpakternes landslag er et lag av forpakter som forpakter prestegårder av Opplysningsvesenets fond (blir heretter kalt OVF)

Vi tar derfor i dette høringssvaret for oss problemstillingen rundt fradeling eller overføring av prestegårder.

Det er gjennom tiden blitt solgt mange prestegårder men det er pr i dag igjen 20 gårder som er beholdt i eie av OVF.

Disse ble beholdt grunnet at de ligger så nære Kirken eller har annen betydning for kirken og dens kulturhistoriske bakgrunn.

Mange av gårdene er drevet i generasjoner av samme familie og er utviklet til i dag moderne gårdsbruk og kostet på så de lever opp til standarden for dagens landbruk.

Da mange av disse gårdene er såkalte heltidsbruk har de vært og er et levebrød for alle disse familiene.

Forpakterne har brukt mye tid og egne midler for å holde disse gårdene i hevd og i tiden for norsk Landbruk.

Det skal også sies at samarbeidet mellom OVF og forpakterne her de siste 8-10 årene vært meget god, noe som har ført til enda bedre vedlikehold og modernisering av driftsbygninger, driftsapparat og ikke minst det kulturhistoriske rundt prestegårdene.

Det er forpakterne som kjenner gårdene, presteboligene og område rundt disse og ikke minst historikken gjennom tidene de har forpaktet.

Så vi stiller oss litt undrende til at vi ikke er satt opp som en høringsinstans, men velger likevel å sende et svar på denne høringen.

Vi er nå informert av OVF om at ny lov for OVF skal på høring hva det innebærer for prestegårdene.

Vi har derfor satt ned noen punkter som bør veie tungt da det skal tas avgjørelse om fradeling til Den Norske Kirke (heretter kalt DNK)

Forpakterne har i dag forkjøpsrett på gården de forpakter i sine avtaler, denne må ikke røres ved.

Forpaktningskontrakten må videreføres hvis DNK skal ta over gårdene og gjeldene forpaktningslov må følges.

Forpaktningsbrukene må ikke overføres til DNK hvis de har planer om å selge for å frigjøre kapital.

Hva er mulige alternativer for eiendomsfordeling?

Eksisterende ordning med OVF som eier og hovedforvalter, videreføres som forpaktningsbruk.

DNK tar over presteboligene der det er mulig med fradeling, mens OVF beholder gårdene, mens der det ikke lar seg gjøre med fradeling blir det under OVF som før.

Salg av eiendommen hvis forpakter ønsker og det ligger til rette for dette.

Vil til slutt ytre et ønske om at forpakterne blir innlemmet i fradelingsprosjektet der de ønsker dette, da de sitter på mye kompetanse om prestegårds eiendommene og dens historikk.

På vegne av Prestgårdsforpakterenes landslag

Lars Petter Schjerpen (leder) Arne Løw. Sander Van Huijksloot.

kontakt info : Lars Petter Schjerpen Storgata 552 2390 Moelv.

tlf 917 23 904

mail:larspetter78@hotmail.com