Høring NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring, finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget)

Kunnskapsdepartementet sender med dette NOU 2018:13 Livsoppholdsutvalgets utredning på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.08.2019