Forsiden

Høringssvar fra Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Dato: 02.10.2021

Høringssvar fra Studentdemokratiet i Sørøst-Norge - Høring om endringer i universitets- og høyskoleloven

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet med forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven, datert 2. Juli 2021 med høringsfrist 2. Oktober 2021

SDSN har vurdert forslagene i høringsnotatet, og vil komme med følgene kommentarer til et utvalg av forslagene.

7 – Individuell tilrettelegging ved funksjonsnedsettelse og midlertidige utfordringer av en vesentlig karakter (særskilte behov)

SDSN støtter forslaget til kapittel 7, men SDSN ønsker å stille spørsmål rundt at institusjonene selv skal vurdere om det er «uforholdsmessig» byrde for dem å tilby individuell tilrettelegging. I hvilken grad er dette begrepet åpent for tolkning?

12 – Omstrukturering av lovens bestemmelse om læringsmiljø i §4 – 3

SDSN mener dette forslag vil sikre studentene, spesielt ved at rettigheter og ikke minst vern mot gjengjeldelse blir tydeliggjort. Dette vil gi studentene mer slagkraft i saker som omhandler dem og deres læringsmiljø.

13 – Institusjonens klagenemd

SDSN støtter ikke alternativ 1. Vi ser ikke hvordan å utvide dagens klagenemd vil hjelpe med problemet. Det kan føre til lenger saksbehandlig i hver sak fordi det er flere som skal si sin mening, og vil derfor fungere mot sin hensikt om å avbelaste klagenemda

SDSN støtter alternativ 2, med forbehold at det er med en som behandler saken som førsteinstans, og en klagenemd som behandler klagesaker. SDSN ønsker ikke å ha to nemnder som behandler alle saker, ettersom dette kan gjøre at studenter ved samme institusjon blir behandlet annerledes. SDSN mener også at det bør settes press på at det skal opprettes to nemnder om dette er alternativet man går for. Dette for å sikre nasjonal likhet i disse sakene for alle studenter.

14 – Klage over formelle feil

SDSN ser i endringsforslag til § 5 – 2 at det gjennomgående er frister studentene må forholde seg til, men ingenting om behandlingsfrister for institusjonen. Forvaltningsloven kap 4: om klage og omgjøring §28-36 skriver også kun om frister studentene må forholde seg til, dog ingenting om behandlingsfristene gjeldende for institusjonene. SDSN mener det bør presiseres behandlingsfrister for institusjonene for å sikre rask og effektiv behandling av sakene.

SDSN mener presiseringen i fjerde ledd er viktig. SDSN støtter også at institusjonene selv får spillerom til å oppdage og avholde ny eksamen om de selv finner formelle feil ved eksamen, men bør institusjonens tilgang til slike oppdagelser tidsavgrenses på lik linje som studenter har tre ukers frister – eller skal institusjonene ha adgang til å oppdage dette for eksempel ett år senere, eller mer, av hensyn til faglig kvalitet?

SDSN støtter de andre forslagene som har kommet fram i høringen.

Mvh
Nils Herman Lien Håre
Organisatorisk Nestleder
Studentdemokratiet i Sørøst-Norge