Forsiden

Høringssvar fra Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Dato: 15.09.2021

Høringssvar fra Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Vi har noen få merknader til del 1 og del 2 i forslaget til lovendringer,

Til del 1:

Sykehusene har utdanning av helsepersonell som en av fire hovedoppgaver, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-8. Dersom de foreslåtte lovendringene blir vedtatt, og alle oppgaver som er knyttet til godkjenning og vurdering av utenlandsk høyere utdanning, utenlandsk fagskoleutdanning og utenlandsk fag- og yrkesopplæring, blir samlet i ett organ, forventer vi at kunnskap og kompetanse knyttet til dette feltet blir samordnet og optimalisert, og at saksbehandlingstiden for godkjenningene går ned.

Til del 2:

Helseforetakene er årlig praksissted for mange tusen lærlinger og studenter som er i utdanningsløp med praksisstudier. Ved behov for individuell tilrettelegging for studenter hvor praksisstudier inngår i utdanningsløpet, bør helseforetakene og utdanningsinstitusjonene løse utfordringene i fellesskap, ikke minst for å sikre en høy gjennomføringsgrad til kritisk kompetanse. Vi foreslår derfor at begrepet «praksissted» kommer med i ny formulering under ny § 4-3 b (2), se våre forslag med understreking:

§ 4-3 b Individuell tilrettelegging ved funksjonsnedsettelse og særskilte behov

(2) Retten gjelder ikke tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for institusjonen og eventuelt praksissted. Når institusjonen og eventuelt praksissted skal vurdere om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på dens effekt for å bygge ned barrierene for studenter med funksjonsnedsettelse og fysiske, psykososiale og læringsmessige utfordringer av en vesentlig, midlertidig karakter, de nødvendige kostnadene ved utformingen og institusjonens og eventuelt praksisstedets ressurser.

Marta Ebbing , fagdirektør, Forskings og utviklingsavdelinga

Kari Britt Hagen, spesialrådgiver, Seksjon for kompetanseutvikling