Forsiden

Høringssvar fra Norges Forskningsråd

Dato: 29.09.2021

Høringsuttalelse høringsnotat: Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev 2. juli 2021 om høring av forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven. Forskningsrådet takker for anledningen til å gi innspill.

Forskningsrådet er rådgiver for myndighetene i forsknings- og innovasjonspolitiske spørsmål og har

som vedtektsfestede oppgaver å bl.a. bidra til samarbeid og helhet i det offentlige virkemiddelapparatet og god arbeidsdeling og samarbeid i det forskningsutførende nivået, samt å fremme internasjonalt forskningssamarbeid. Vi er derfor opptatt av at det tilrettelegges på best mulig måte for samarbeid mellom etatene som har en rolle i å tilrettelegge for at universiteter og høyskoler kan oppnå målene om høy kvalitet i utdanning og forskning, verdiskaping og omstilling og god tilgang til utdanning.

Forskningsrådet ser i så måte fram til å fortsette det gode samarbeidet vi har med NOKUT, og til å videreutvikle samarbeidet med det nye direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, slik at vi sammen kan bidra til å oppfylle de tre overordnede målene for kunnskapssektoren; at alle deltar i arbeids- og samfunnsliv; at alle har den kompetansen som de selv og samfunnet trenger; at samfunnet har tilgang til oppdatert kunnskap av høy kvalitet.

Forskningsrådet anser det som viktig å tilrettelegge for at universitetene og høyskolene kan utføre forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå, og det å kunne ta imot studenter fra utlandet har en sentral rolle for at institusjonene skal kunne delta i det internasjonale økosystemet for forskning, innovasjon og utdanning. Det er derfor viktig at prosessene for godkjenning av utenlandsk utdanning er kvalitetssikret og ivaretas på en god måte.

Forskningsrådet slutter seg også til de foreslåtte endringene om studentrettigheter.

Med vennlig hilsen

Norges forskningsråd

Mari Sundli Tveit

Administrerende direktør

Vedlegg