Forsiden

Høringssvar fra Høyskolen Kristiania

Dato: 01.10.2021

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
Oslo, 29. september 2021

Høringssvar fra Høyskolen Kristiania – endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven.

Høyskolen Kristiania viser til høringsbrev ref: 21/3640- fra Kunnskapsdepartementet omhandlende endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven. Høyskolen Kristiania vil i høringssvaret kommentere endringer tilknyttet universitet- og høyskoleloven (uhl).

Høyskolen Kristiania er en undervisnings- og kulturinstitusjon som siden 1914 har hatt som formål å gi flest mulig anledning til utdanning og personlig utvikling. Siden 1976 har virksomheten vært organisert som en ideell stiftelse, og i 2021 er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole med over 100 ulike studieprogram. Over 18000 studenter i Oslo, Bergen og på nett, tar sin utdannelse ved Kristiania.

En av Høyskolen Kristianias styrker er den tette koblingen til arbeidslivet. Kristianias studier skal gi kvalifikasjoner som arbeidslivet etterspør, og institutter og forskningsgrupper har et utstrakt samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning. Høyskolen Kristiania eier dessuten en fagskole og er opptatt av at høyere utdanning skal henge sammen fra fagskole til ph.d. Høyskolen Kristiania jobber systematisk for å bli et arbeidslivsuniversitet.

Under følger våre innspill i henhold til tematikken i høringsinnbydelsen.

Innspill til høringsnotatet

Høyskolen Kristiania vil i høringssvaret sitt kun kommentere endringer i universitet- og høyskoleloven.

Ad NOKUTs oppgaver og omorganisering av Kunnskapsdepartementets underliggende etater

Høyskolen Kristiania støtter forslaget om omorganisering av Kunnskapsdepartementets etater. Dette skaper bedre tilgang og oversikt over kunnskap, kompetanse og veiledning for institusjonene i sektoren.

Høringsnotatet viser til at NOKUT sine nåværende arbeidsoppgaver vil berøres av enderingen. Det vises spesielt til at NOKUT sine oppgaver innen godkjenning av utenlandsk utdanning. Høyskolen Kristiania støtter forslaget om forflyttingen av oppgaver til det nyopprettede direktoratet (HK-dir). Forslaget i høringen er en stor inngripen i NOKUTs organisering og oppgaveportefølje. Erfaringen med godkjenning av utenlandsk utdanning er opparbeidet over en lang periode. Det er derfor helt sentralt at den opparbeidede kompetansen og kunnskapen hos NOKUT videreføres til HK-dir.

Ad klage over godkjenningsvedtak – opprettelse av ny sentral klagenemnd

Høyskolen Kristiania støtter at det opprettes en sentral nasjonal klagenemnd som håndtere klager på faglig godkjenning av utenlandsk høyere utdanning og som vil kunne prøve alle sider av saken. Videre støttes det at man vil opprette et eget sekretariat for den nye nasjonale klagenemnden. Høyskolen vil påpeke at det er av stor betydning at klagenemden som oppnevnes må ha den faglige innsikten til å håndtere dette.

Det er positivt at hjemmelen, inkludert begrensning av klageretten, flyttes fra studiekvalitetsforskriften til universitet- og høyskoleloven. For rettsanvendere vil det være naturlig at informasjon om klageadgangen finnes i samme bestemmelse som muligheten til å fatte vedtak om godkjenninger.

Høyskolen Kristiania forstår det slik at det fortsatt vil være en klagenemd for vedtak fattet av NOKUT. Denne er behandlet i høringsnotatet på side 27, men ikke videre i notatet. Høyskolen mener at en begrensning av nemdas vedtakskompetanse er uheldig og vil at det bør endres tilbake til slik det var før 2014.

Ad oppfølging av studenter – utdanningsplan

Høyskolen Kristiania har en kjerneverdi i at man skal legge til rette for at flest mulig studenter gjennomfører studiene sine på normert tid. Utdanningene vi tilbyr er primært studier med faste studieløp. Studentene godkjenner utdanningsplanen ved semesterregistrering. Høyskolen Kristiania har i en årrekke forskriftshjemlet progresjonskrav til studenter, dette fordrer at både studenten og høyskolen må være årvåkne på progresjonen. Det er likevel mulig å tilpasse utdanningsplanen av individuelle hensyn på de fleste studier. Høyskolen Kristiania støtter lovforslaget om faglig oppfølging av studenter i form av utdanningsplanen.

Det må likevel påpekes at i enkelte studier kan individuell tilpasning av utdanningsplanen være vanskelig. Høyskolen Kristiania tilbyr studier med praktiske fag med studentaktive læringsformer. Grunnet fagets egenart og oppbygging er det ikke alltid mulig å komme frem til fleksible løsninger og individuelle utdanningsplaner for studenter med tilretteleggingsbehov. Ut ifra denne virkeligheten er det viktig at departementet legger opp til at den enkelte institusjon kan avslå søknader om individuelle utdanningsplaner. Høyskolen Kristiania ønsker å foreslå at institusjonene bør gis handlingsrom til selv å definere i hvilken utstrekning en utdanningsplan kan tilpasses den enkelte students tilretteleggingsbehov, uten at tilpasningen reduserer de faglige kravene i et studium.

Ad universell utforming

Høyskolen Kristiania viser til at lovpålagt plikt for universell utforming allerede eksisterer i likestilling- og diskrimineringsloven. Det må forventes av den enkelte institusjon at de kjenner til forpliktelser som er hjemlet i annet lovverk enn universitet- og høyskoleloven. Likevel vil Høyskolen Kristiania støtte at innføres en konkret bestemmelse i uhl, det sikrer at alle institusjoner under loven er kjent med forpliktelsene man har.

Ad individuell tilrettelegging ved funksjonsnedsettelse og midlertidige utfordringer av en vesentlig karakter (særskilte behov)

Høyskolen Kristiania støtter de presiserende forslagene til individuell tilrettelegging. Endringen bidrar til at anvendelsen av loven blir lettere.

Ad tilrettelegging ved graviditet og etter fødsel

De foreslåtte endringene til individuell tilrettelegging for gravide studenter og studenter med omsorg for barn støttes fra Høyskolen Kristiania.

Ad permisjon

Høyskolen Kristiania har hatt en romslig forskriftsfestet permisjonsrett siden 2018. Erfaringen er positiv da studenter på Høyskolen Kristiania har hatt ulike årsaker til at de har måttet søke om permisjon, ikke kun graviditet eller militære forpliktelser.

Det støttes opp under at en mer robust permisjonsadgang hjemles også i loven. Vi er sikre på at dette vil komme studenter til gode innen høyere utdanning.

Ad omstrukturering av bestemmelse av LMU

Høyskolen Kristiania støtter forslaget om at den enkelte institusjon kan opprette læringsmiljøutvalg eller underutvalg.

Ad institusjonens klagenemnd

Høyskolen Kristiania er selv kjent med at belastningen på lokale klagenemnder har økt betraktelig de siste årene. Forslagene fra departementet er dermed særlig velkomne. Av de to alternativene ser Høyskolen Kristiania det mest hensiktsmessige alternativet å være utvidet nemnd. En av problemstillingene knyttet til en økning i saker er at møtefrekvensen blir hyppigere og møtedagene lengre. Dette vil by på utfordringer med å samle nemndsmedlemmer. Derav vil møtene bli forsinket. Ved at man har utvidet nemnd, med sammensetningskrav på fire pluss leder kan møtene enklere gjennomføres.

Høyskolen Kristiania bemerker at høringsnotatet beskriver at det muligens vil begrense hvor lang tid de enkelte medlemmene kan sitte i klagenemnda. I selve forslaget til endringer i lovtekst fremkommer ikke forslaget. Videre er Høyskolen Kristiania kritisk til at departementet skal innføre en begrensning i hvor lenge man kan sitte som medlem i klagenemnda. Denne reguleringen bør være innenfor den enkeltes institusjons råderett. Fokuset må være at man ivaretar kunnskap, erfaring og studentenes trygghet i saker som fusk og klager på enkeltvedtak og ikke hvorvidt man har vært medlem for lenge eller ikke. Dette gjelder særlig rollen som nemndsleder. Høyskolen Kristiania er ikke kjent med at det har vært et behov for å regulere antall år nemndsmedlemmene sitter og ser derfor ikke behovet for å innføre rammer på dette.

Ad klage over formelle feil

Høyskolen Kristiania ser det positivt at det gjøres en viktig presisering i bestemmelsen om formelle feil. Dette vil være tydeligere for institusjoner og studenter relatere seg til.

Høyskolen Kristiania vil takke for muligheten for å kunne komme med høringssvar i denne saken.

Vennlig hilsen

Solfrid Lind Arne Krumsvik
Administrerende direktør Rektor

Vedlegg