Forsiden

Høringssvar fra Handelshøyskolen BI

Dato: 01.10.2021

Handelshøyskolen BI takker for invitasjonen til å delta i høringen til forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven. Kommentarene fra Handelshøyskolen BI er relatert til universitets- og høyskoleloven.

Handelshøyskolen BI synes det er positivt at det foretas presiseringer og språklige endringer for å gjøre loven mer brukervennlig og ha et klart språk for studenter og ansatte ved institusjonene. Dette gjelder særlig innenfor områdene studentrettigheter og saksbehandling der hensyn til likhet og forutsigbarhet for studentene er avgjørende. For Handelshøyskolen BI er det likevel viktig å fremheve betydningen av fleksibilitet og autonomi for institusjonens strategiske mål og visjoner, samt akademisk frihet for ansatte.

Handelshøyskolen BI støtter i all hovedsak forslagene som foreligger, men har følgende å bemerke i forhold til noen konkrete forslag til endring:

Ad permisjon fra studier
Vi anser lovfesting av en generell rett til permisjon fra studiet fornuftig, men håper departementet kommer med noen presiseringer, blant annet om at dette som hovedregel ikke innvilges midt i ett semester, internasjonale studenter med militære forpliktelser etter sitt lands regelverk også er omfattes av retten, hvor langt er det forventet at den individuelle tilretteleggingsplikten skal favne i de tilfeller studenter har fått innvilget mer enn to semestre med tilbakekomst midt i et semester og der kurs kun gjennomføres en gang i året. Ad endringene i kapittel 5 om klagenemnd og departementets forslag til to alternative lovbestemmelser som omhandler klage og førstegangsbehandling av enkelte saker ved institusjonene
En nærmere gjennomgang og endringer i begrepene omkring «klagesaker», samt presiseringer og klarhet omkring klagenemnd/nemnd/førsteinstans/klageinstans er positivt. Av alternativene som departementet foreslår mener vi det beste alternativet av de foreslåtte er at institusjonen kan utvide dagens nemnd med flere medlemmer. Alternativet med to nemnder vil blant annet administrativt bli mer tidkrevende og er ikke en løsning vi støtter. Handelshøyskolen BI mener departementets forslag til lengden man kan sitte i nemnden og være nemndleder på 4 år, slik det står i høringsnotatet, er unødvendig. Dette må være opptil institusjonene selv å avgjøre.