Forsiden

Høringssvar fra Norges Døveforbund

Dato: 01.10.2021

Norges Døveforbund (NDF) takker for muligheten til å komme med innspill til deres høringsnotat. NDF er en organisasjon som arbeider nasjonalt for døve/ hørselshemmede og tegnspråkbrukere. Våre målsetninger og verdier er blant annet å fremme og styrke statusen til norsk tegnspråk i Norge.

Våre innspill er som følger:

  • Formuleringen «plikten gjelder dog ikke utforming som innebærer en uforholdsmessig byrde for institusjonen» må fjernes.
  • Sterkere fokus på universell utforming, kun 45% av skolene i Norge er universelt utformet.

«plikten gjelder ikke utforming som innebærer en uforholdsmessig byrde for institusjonen»

I forhold til universell utforming og tilrettelegging er NDF sterkt bekymret over at formuleringen om at «plikten gjelder dog ikke utforming som innebærer en uforholdsmessig byrde for institusjonen» fortsatt består. For det første stiller vi oss uforstående til hvorfor lærestedene selv må bekoste slike tiltak. En konsekvens av dette er at hva som regnes som «uforholdsmessig byrde» vil kunne variere med lærerstedets størrelse. Alle studenter burde ha rett til å kunne velge den utdanningsinstitusjonen de ønsker, uavhengig av om de har økonomi til å gjennomføre tiltak for tilrettelegging. Som departementet selv fremhever er universell utforming og tilrettelegging ikke bare et prinsipp, men en plikt.

Videre undergraver denne formuleringen døves rettigheter og muligheter i høyere utdanning, ved at det er de ikke-funksjonshemmede på universitetet som tar avgjørelsen om hva de funksjonshemmede har behov for, til tross for at det er de døve selv som kjenner til utfordringene og dermed hvordan tilretteleggingen bør utformes og i hvilken grad den er tilstrekkelig.

Manglende fokus på universell utforming

Unge funksjonshemmede lanserte i 2021 rapporten «Universell utforming av grunnskolen: Hvor er vi i 2021?» hvor de finner at: 65 prosent av skolene i undersøkelsen anser at de ikke er universelt utformet. Kun 17 prosent av skolene i undersøkelsen mener at de har god kompetanse på universell utforming. 63 prosent av skolene har ikke tiltaksplan/strategier/retningslinjer for å bedre tilgjengeligheten for personer med funksjonsnedsettelser. 38 prosent av skolene mener at et mer tilgjengelig fysisk miljø vil øke kvaliteten på tilbudet de gir på skolen sin.

Vi imøteser gjerne et møte med departementet for videre drøfting.