Forsiden

Høringssvar fra Universitets- og høgskolerådet

Dato: 01.10.2021

Høringssvar fra Universitets- og høgskolerådet

Universitets- og høgskolerådet (UHR) viser til høringsbrev 2. juli 2021. UHRs medlemsinstitusjoner er nå i prosess med å behandle institusjonenes egne høringssvar og det har ikke vært mulig for UHR-Utdanning å vurdere innspill fra institusjonene i sin behandling av høringsnotatet. UHR ber derfor departementet se til medlemsinstitusjonenes høringsuttalelser på del 2.

Overføring av oppgaver fra NOKUT til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Kunnskapsdepartementet foreslår at oppgaven med generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning ikke lenger skal være omfattet av bestemmelsen om NOKUTs faglige uavhengige oppgave, UH-lovens § 2-1 første ledd jf. § 2-1 tredje og fjerde ledd. I tillegg foreslår departementet å omformulere bestemmelsen om godkjenning i fagskoleloven § 7.

Målet med disse endringene er at alle oppgavene knyttet til godkjenning av utenlandsk høyere utdanning, utenlandsk fagskoleutdanning og utenlandsk fag- og yrkesopplæring samles i ett organ. På denne måten vil man kunne samordne og optimalisere kunnskap og kompetanse knyttet til feltet. I tillegg er departementets mål at alle oppgaver knyttet til godkjenning og vurdering av utenlandsk utdanning skal ha en enhetlig organisering og styring.

Høringsnotatets del 1 gir en god og grundig argumentasjon både rundt rammer for juridisk styring, enhetlig juridisk ansvar, behov for samordning og samlokalisering av godkjenningsoppgaver og flytting av disse oppgavene fra NOKUT til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). UHR har i tidligere innspill vært opptatt av tydelig arbeidsdeling og at det er viktig å skille mellom tilsyn og andre oppgaver, både i forbindelse med UHRs anbefalinger om å etablere samordnet masteropptak, UHRs innspill til departementets gjennomgang av oppgaver og tjenester i sektoren og UHRs innspill til NOKUTs strategi.

UHR støtter derfor forslaget til endringer av UH-loven som innebærer at oppgavene knyttet til godkjenning og vurdering av utenlandsk utdanning og andre forvaltningsoppgaver, flyttes fra NOKUT til HK-dir. Endringene er i stor grad en konsekvens av omorganiseringen av direktoratene.

Del 2 – endringer i universitets- og høyskoleloven

I høringsnotatets andre del foreslår Kunnskapsdepartementet flere endringer i universitets- og høyskoleloven som skal styrke studentenes rettigheter. Det foreslås blant annet å lovfeste en generell rett til permisjon fra studiet, presisering av institusjonenes plikt til tilrettelegging og lovfesting av institusjonenes plikt til faglig oppfølging av den enkelte student. I tillegg foreslår departementet å dele læringsmiljøbestemmelsen inn i flere bestemmelser, slik at den blir enklere å lese. Det foreslås også to alternative løsninger for organiseringen av institusjonenes klagenemnd. Kunnskapsdepartementet påpeker at lov- og regelverk må sikre mest mulig likebehandling og være tilpasset ytre rammer.

UHR støtter intensjonene som legges til grunn, og UHR er opptatt av studentenes rettigheter, men vi stiller spørsmålstegn ved om det er de rette tiltakene og riktig detaljeringsnivå som foreslås. Regjeringen har signalisert at de vil styre i det store og ikke i det små og opposisjonen har varslet at de vil ha en tillitsreform. Institusjonene er forskjellige i størrelse, faglig profil og organisering. De bør styres etter overordnede mål og ikke etter konkrete tiltak. UHRs medlemsinstitusjoner er nå i prosess med å behandle innspill til høringen og UHR ber departementet se til institusjonenes høringssvar for å få mer utfyllende beskrivelser og mer konkrete tilbakemeldinger på hvordan dette fungerer/ikke fungerer i praksis når det gjelder høringsnotatets del to.