Forsiden

Høringssvar fra Norsk Flygerforbund

Dato: 03.10.2021

Høringssvar fra Norsk Flygerforbund til «Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og opplæringsloven»

Norsk Flygerforbund (NF) har en særskilt interesse i endringer som omfatter fagskoleloven og NOKUT som forvaltningsorgan, beroende på at 4 av 5 flyskoler i Norge er fagskoler akkreditert av NOKUT. Forbundet har pågående et omfattende arbeid knyttet til utdanning av piloter i Norge og har avdekket store mangler og svært bekymringsverdige forhold ved ulike norske flyskoler. Vi inviterer derfor departementet til å kontakte forbundet dersom det oppstår spørsmål eller uklarheter knyttet til vårt høringsinnspill.

Forbundet vil også henvise til vårt høringsinnspill til Proposisjon 111L (2020-2021), og gjentar våre anbefalinger til komiteen:

- Det må komme på plass en nasjonal seleksjonsstandard av kandidater til pilotutdanning i Norge som sikrer at kandidater med forutsetninger for å bestå flyselskapenes opptaksprøver, påbegynner pilotutdanning.

- Det må legges til rette for at gjennomført pilotutdanning ved godkjent fagskole i Norge i ettertid kan kombineres med andre studier for å gi bachelorgrad. Dette skal sikre at utdanningen blir relevant innenfor flere yrkesfelt.

- Loven må legge til rette for at flyselskapene i større grad direkte engasjerer og involverer seg i fagskolene slik at kvalitet på utdanning høynes. Dette skal sikre at en størst mulig andel av utdannede piloter også har forutsetninger for å bestå selskapenes opptaksprøver.

- Bransjens fremtidsbehov av piloter må speile antall studieplasser som er tilgjengelig, for å unngå overtallighet av nyutdannede piloter, og disse tallene må baseres på behovet i Norge. I dag utdannes potensielt svært mange til arbeidsledighet i lys av selskapenes rapporterte strykprosenter på deres opptaksprøver.

Videre kommenterer vi på enkeltpunkter til departementets høring.

Punkt 2.3 Faglig oppfølging av studentene - utdanningsplan

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføring i høyere utdanning (Dokument 3: 2014-2015) viste at ti år etter kvalitetsreformen er gjennomføringen fortsatt svak. Tall som NF har mottatt fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse viser at også gjennomføring ved enkelte fagskoler er oppsiktsvekkende svak (ca. 75%).

I Riksrevisjonens funn ble det pekt på at utdanningsplanene ikke fungerte som et virkemiddel for økt progresjon. Vi har grunn til å tro at for fagskolene for pilotutdanning er dette er et mer sammensatt problem, da bl.a. seleksjon og opptaksprøver for pilotutdanning ikke er nedfelt som et nasjonalt krav i fagskoleloven. Flyskoler må i tillegg til utdanningslovverk også forholde seg til luftfartslovgivning, og disse vil i mange tilfeller ha motstridende hensikter og krav, noe som bl.a. utfordrer forutsetninger for normert studieløp, permisjon og tilrettelegging. Et eksempel er at fagskoleloven §5 setter en begrensning på innhold tilsvarende inntil 2 års fulltidsstudier, mens EASAs Part-FCL.025 har tilsvarende begrensning på 3 år (36 måneder).

Aune-utvalget foreslo i NOU 2020: 3, pkt 21.3.2.1, å tydeliggjøre formålet med utdanningsplanen. Departementet foreslår at institusjonens ansvar overfor studentene når det gjelder faglig oppfølging presiseres. NF støtter dette forslaget, da vi mener at enkelte fagskoler feiler når det gjelder faglig oppfølging.


Punkt 2.5 Permisjon

Forbundet synesr det er positivt at departementet har tydeliggjort rekkevidden av tilretteleggingsbestemmelsene i universitets- og høyskoleloven. Vår erfaring er at enkelte fagskoler har retningslinjer og avtaler med studenter hvor anledningen til permisjon jfr. § 4-3 c er fjernet, noe vi oppfatter som et direkte brudd på utdanningsloven. Her ser vi imidlertid at institusjoner innen pilotutdanning kan komme i konflikt med utdanningsloven og luftfartslover. Dette har medført at studenter har blitt terminert fra utdanningen på grunn av tolkninger av EASA-regelverket for trafikkflygerutdanning, hvor maksimal tid på utdanningen kan utfordre retten til permisjon ifbm. f.eks. sykdom. NF anmoder derfor Utdanningsdepartementet til å opprette dialog med Luftfartstilsynet for å avklare disse utfordringene.

Punkt 3.1.2 NOKUTs formål

Formålet med NOKUT er å føre tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning og fagskoleutdanning, gi generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning og å stimulere til kvalitetsutvikling som sikrer et høyt internasjonalt nivå i utdanningstilbudene ved institusjonene, jf. universitets- og høyskoleloven § 2-1 andre ledd. I samme bestemmelse heter det at NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning, fagskoleutdanning og godkjent høyere utenlandsk utdanning. I sitt arbeid skal NOKUT søke å bistå institusjonene i deres utviklingsarbeid.

NF opplever at NOKUTs tilsyn ved norske fagskoler innen pilotutdanning ikke har avdekket manglende kvalitet på bl.a. seleksjon, fraværet av læringsmiljøutvalg, studentenes rett til å varsle om kritikkverdige forhold ved institusjonen, rett til permisjon og etablering av klagenemnd. NF har gjennom sitt arbeid avdekket betydelige mangler på områdene over. Derfortillater vi oss til å stille spørsmål ved om NOKUT har tilfredsstillende tilsynskvalitet innen dette fagskoleområdet,.da det er Vivil likevel understreke at vi opplever at NOKUT verdsetter NFs tilbakemeldinger.

Tilbakemeldinger fra operatører i norsk luftart understøtter også vår påstand om varierende kvalitet på fagskoleutdanninger, og vi henstiller derfor om at departementet gir fagskolene større oppmerksomhet for å sikre at NOKUTs formål oppnås.

Punkt 5.1 Gjeldende rett

NF ønsker å stille spørsmål om fagskoler også burde være forpliktet til å følge forpliktelsene jfr § 4-2 (uhl) hva gjelder utdanningsplan hvis formål er å sikre et tettere og mer forpliktende forhold mellom institusjonen og den enkelte student. Slik vi tolker fagskoleloven så er det ikke et krav om utdanningsplan, noe vi mener ville bidratt til oppfyllelse av NOKUTs formål med å stimulere til kvalitetsutvikling.

Punkt 5.2 Høringsforslaget

NF foreslår at Kunnskapsdepartementet også oppfordrer til å opprette mentorordning innenfor fagskolesektoren, slik det ble gjort i 2019 i universitets- og høyskolesektoren.


Punkt 16 Forslag til lovendringer

§ 4-3 Læringsmiljøet ved institusjonen

Dette lovforslaget bør inkluderes i fagskoleloven på lik linje med Universitets- og høyskoleloven.

§ 4-3 a. Studentenes rett til å varsle og forbud mot gjengjeldelse

Dette lovforslaget bør inkluderes i fagskoleloven på lik linje med Universitets- og høyskoleloven for å sikre «just culture» også ved fagskoler.

§ 4-3 c Permisjon fra studier

Fagskoleloven beskriver ikke permisjon. NF anmoder også om at rett til permisjon beskrives i fagskoleloven jfr. uhl § 4-3 c. Forskjellene i lovverket er urettferdig for fagskolestudenter sett i forhold til de rettigheter som studenter ved UTSA (UiT) har innen samme yrkesutdanning.

§ 4-3 d Læringsmiljøutvalg

Dette lovforslaget bør vurderes inkludert i fagskoleloven på lik linje eller i en form tilpasset institusjonens størrelse.