Høringssvar fra Horten kommune

Dato: 18.06.2020

Svartype: Med merknad

Høring – Regulering av bruk av sakkyndige i barnevernssaker.

Endring: Krav til sakkyndiges mandat og rapporter samt sakkyndiges egenerklæring. Bra presisering. Ingen innsigelser.

Høring – Varling til fornærmede eller etterlatte når barn under 15 år har begått alvorlige lovbrudd.

Gjelder barn plassert på institusjon etter § 4-24.

Forslaget går ut på at informasjon kan gis når det vil kunne ha betydning for fornærmede eller etterlatte. Ikke gis dersom dette kan medføre fare for ungdommens egen sikkerhet. Begrenses til et minimum for å ivareta ungdommens rett til personvern.

Varslet skal være av betydning for fornærmede, ut fra lovbruddets art og alvorlighet. Fattes vedtak om varsling ved fravær fra institusjonen. Vedtaket kan påklages.

Fornærmede og etterlatte har taushetsplikt.

Horten kommune støtter innholdet i høringen.

Høring – Kompetanse i barnevernet.

Mer kunnskap – bedre barnevern

Støtter forslagene i høringen.

Andre faggrupper enn sosionomer og barnevernspedagoger kan ansettes i stillinger som skal jobbe med tiltak. For å jobbe med forvaltning i barneverntjenesten, forutsettes utdanning som sosionom eller barnevernspedagog.

Et viktig spørsmål er om det bør være et turnusår for studentene for å strukturere ytterligere veiledet praksis. Veiledet praksis bør være en del av studiet samt krav til førstelinjepraksis i studietiden. Det bør være nasjonale krav for innhold i praksisperioden.

Horten kommune støtter forslaget om nasjonal eksamen i juss.

De nasjonalt styrte videreutdanningene må sikres tilstrekkelig kapasitet.

Det forutsettes at kommunene får fullfinansiert utgifter til videreutdanninger, herunder bruk av vikar.