Høringssvar fra Barneverntjenesten i Trysil og Engerdal, Trysil kommune

Dato: 15.06.2020

Svartype: Med merknad

HØRINGSSVAR – KOMPETANSE I BARNEVERNET.

Saken er behandlet i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial 28.5.2020, med følgende uttalelse vedtatt:

Trysil kommune mener at de som trenger barnevernet skal bli møtt av ansatte med god kompetanse og nok tid til å ivareta oppgavene ordentlig. Det trengs en nasjonal satsing som sikrer økt kompetanse og flere barnevernsansatte med tid til å se og følge opp hvert enkelt barn og deres familier. Arbeidshverdagen i barnevernet kan være krevende og diskusjonen må i tillegg til kravet om masterutdanning også handle om bemanning, ressurser og anerkjennelse for den kompetansen de ansatte har.

Trysil kommune er positive til at det nå legges opp til økte kompetansekrav for barneverntjenesten. Det vil kunne bidra til å øke attraktiviteten og legitimiteten til førstelinjetjenesten i barnevernet. Det er viktig at innholdet i utdanningene er tilpasset den «virkelige barnevernsverden». En nyutdannet barnevernansatt, med eller uten master, vil trenge mye erfaring før hen mestrer jobben på en selvstendig måte. Personlig egnethet er også sentralt. Erfaringsmessig vil en ansatt med noen års yrkeserfaring også kunne velge en mer relevant masterutdanning/-oppgave, slik at en kombinasjon av jobb og masterutdanning kan være mer ideelt for å nå målene om et bedre kvalifisert barnevern.

I høringsnotatet savnes en beskrivelse av hvordan overgangsperioden skal ivaretas. Er det f.eks. forutsatt at en ansatt med master skal ha uttelling for dette lønnsmessig fra innføring 1.1.2022? Skal ansatte som i dag kvalifiserer i ft 4 års ansettelse og 30 stp eller mer videreutdanning regnes for å inneha master og med påfølgende lønnshopp, og evt. fra når? Det er mulig at dette er spørsmål som vil besvares dersom lovendringen vedtas, men det er spørsmål som det er viktig å få en rask avklaring på i ft utdanningsplan og særlig for planlegging av kommunebudsjett.

Det er positivt at det legges til rette for tilpassede videre- og masterutdanninger, med tilhørende tilskuddsordninger. Det kan med fordel jobbes for en ytterligere synliggjøring av både tilbud og utbytte enn hva tilfellet er i dag.

På vegne av barneverntjenesten i Trysil og Engerdal, Trysil kommune

Eva Holmseth

Barnevernleder i Trysil og Engerdal