Høringssvar fra Drammen kommune

Dato: 30.06.2020

1. Barneverntjenesten er satt til å løse noen av de aller mest krevende sakene vi har i velferdssamfunnet og kommunen – og Drammen kommune støtter på generelt grunnlag initiativ som har som ambisjon og målsetting å forbedre arbeidsforhold, utdanningsnivå og statusen til tjenesten.

2. Drammen kommune støtter utgangspunktet til høringsnotatet om at barnevernets viktigste ressurs er motiverte og kunnskapsrike ansatte – og at mer kunnskap og et bedre tilpasset utdanningsløp vil kunne styrke de ansattes forutsetninger for å løse oppgaver og utøve faglig skjønn.

3. Drammen kommune ser at en økt andel ansatte med mastergrad kan bidra til å heve den analytiske kompetansen i tjenesten – og videre bidra til økt legitimitet, redusert turnover og økt kvalitet. Behov for økt analytisk kompetanse er nok en større i mindre kommuner, enn i større byer som Drammen.

4. Drammen kommune er opptatt av at tjenesten generelt får økt kompetanse – og mener dette kan løses ved at kompetansehevingen skjer både via studiepoeng, samt at en andel ansatte har gjennomført formelle masterprogram. Hovedambisjonen bør være å sikre forsvarlig praksis gjennom å styrke kjernekompetansen til den ansatte og et systematisk kvalitets – og oppfølgingsystem i tjenesten.

5. Drammen kommune er skeptisk til en ordning der det er opp til den enkelte kommune å avgjøre hva som er tilstrekkelig og forsvarlig kompetanse, og ønsker istedenfor nasjonale føringer for hva som kreves for å arbeide i barneverntjenesten – på lik linje med lærere og politi.

6. Drammen kommune ser det som nødvendig at alle som arbeider innenfor barnevernet må kjenne til de juridiske rammene og handlingsrommet for arbeidet – og mener at en barnevernsfaglig bachelor ivaretar tilstrekkelig juridisk kompetanse. Tilsatte med andre utdanningsløp bør opparbeide seg tilsvarende juridisk kompetanse.

7. Drammen kommune ser behov for retningslinjer/føringer som sikrer at alle landets barneverntjenester får gode prosedyrer og rutiner som sikrer de juridiske rammebetingelsen i arbeidet. Det bør innføres en veiledningsplikt som sikrer systematisk veiledning av de ansatte i barneverntjenesten.