Høringssvar fra Karmøy kommune

Dato: 24.06.2020

Vedlagt følger protokoll fra formannskapets behandling av saken 22.6.2020.

Krav til kompetanse og veiledning i barnevernet:

Karmøy kommune støtter intensjonen bak forslaget om kompetansekrav for tilsatte i barnevernstjenesten som skal arbeide med nærmere bestemte kjerneoppgaver. Vi støtter også at det legges opp til overgangsordning dersom ansatte ikke har den krevde kompetansen. Den demografiske utviklingen fører til at kommunesektoren i årene som kommer vil få generelle utfordringer knyttet til rekruttering. Muligheter for dispensasjon vil således kunne vise seg å bli viktig for å sikre en stabil barneverntjeneste.

Pålagt veiledning av studenter kan i noen tilfeller være ressurskrevende. Karmøy kommune legger imidlertid til grunn at både veileder og den som mottar veiledning vil få styrket sin kompetanse, og at dette igjen vil bidra til kvalitetsforbedring i tjenesten. Vi er derfor positive til dette forslaget.

Selv om forslagene hver for seg har begrensede økonomiske og administrative konsekvenser, bør likevel de samlede effektene utredes nærmere slik at kommunenes merkostnader kan kompenseres.

Regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet:

Karmøy kommune vurderer at forslaget om at det skal kunne stilles krav til sakkyndiges mandater, rapporter og egenerklæringer er fornuftig, og støtter dette.

Vedlegg