Høringssvar fra Bufetat region vest

Dato: 30.06.2020

Høring fra Bufetat, region vest -forslag til endringer i barnevernloven – Kompetanse i barnevernet.

Region vest vurderer at det er gjort et svært godt og grundig arbeide vedrørende kompetanse i barnevernet. Et felleskompetanseløft både på kommunalt og statlig nivå vil bidra til økt kvalitet i tjenestene.

Bachelor utdanning for ansatte i institusjon.

Region vest støtter forslaget til krav om 3 årlig bachelor utdanning for ansatte i barneverninstitusjoner. Det er viktig å ha høye ambisjoner og legge til rette for opp mot 100 % ansatte med bachelor utdannelse, men det må være gjennomførbart innenfor de rammene etaten har. Barnevernfaglig kompetanse må være den bærende kompetansen i barneverninstitusjonene. Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere må derfor utgjøre hovedandelen av de ansatte både på ledernivå og miljøterapeutnivå. Utdanningskravet må også gjelde foreldre-barn sentrene og omsorgssenterne. Kompetansekravene bør presiseres tilsvarende skriv om kompetansekrav fra Bufdir i 2007.

Barnevernet krever mer spesialisering og økt fagkompetanse. Innføring av ulike standardiserte forløp setter økt krav til miljøterapeutenes kompetanse for god forståelse av teorigrunnlaget og utøve praksis i henhold til dette.

Vi vurderer det som hensiktsmessig at kompetansekravet høynes, men ser samtidig en utfordringene med å inneha flere mindre stillingsprosenter i turnus, som skal dekkes opp av faglært personell. Vi ber om at det må komme en tydeliggjøring av hvor stor prosent andel av de ansatte må være faglærte.

Institusjonene opplever i dag at mindre stillingsbrøker/deltidsstillinger som blir besatt av faglært personell, ofte er et springbrett til fulltidsstillinger. Region vest ser det er en fare for at det kan bli større turnover blant de ansatte, som igjen vil gå utover de sårbare barna som er på institusjonene. Det er derfor viktig å vurdere turnus i sammenheng med kompetansekrav og eventuelle konsekvenser for deltidsstillinger.

Region vest ser også fordeler med tverrfaglighet i sammensetningen av de ansatte i institusjonene.

Mastergradutdanning for ledere/stedfortredere på institusjoner.

Region vest er positive til krav om barnevernsfaglig eller annen relevant mastergradsutdanning for ledere og stedfortredere i barnevernsinstitusjonene. En barneverninstitusjon er en kompleks organisasjon å lede både faglig og mht. ledelse. Regionen ser derfor behovet for at institusjonsledere/stedfortredere også har lederutdanning som videreutdanning eller på masternivå. Det er avgjørende at leder og stedfortreder har høy barnevernfaglig kompetanse og erfaring fra institusjon. Lederteamets kompetanse bør sees i sammenheng. Det er viktig å opprettholde kontinuitet og stabilitet blant ledere på institusjoner.

Dersom gjeldende krav til videreutdanning i ledelse og administrasjon frafalles bør det være en forutsetning at det utvikles et eget videreutdanningstilbud i institusjonsledelse. Videreutdanningen bør gi studiepoeng.

Krav til veiledning.

Region Vest vurderer det som positivt at veiledningen til nyansatte i barnevernet og i institusjoner blir systematisert, satt som et krav og presisert i lovteksten. Det blir presisert at arbeidsgiver har et oppfølgingsansvar også etter det første året som nyansatt.