Høringssvar fra Indre Østfold kommune

Dato: 26.06.2020

HØRINGSVAR INDRE ØSTFOLD KOMMUNE

Indre Østfold kommune ønsker å gi høringssvar med på de lovforslag som omhandler det kommunale barnevernet, kravet til master for ansatte med myndighetsutøvelse.

Kommunen støtter departementets vurdering at det er behov for økt kompetanse i barnevernet.

Økt kompetanse er hensiktsmessige både for å øke kvaliteten i tjenesten, økte legitimiteten og anseelsen til barnevernet.

Kommunen er samtidig skeptisk til stadig flere statlige detaljreguleringer av kompetansekrav og normer. Over tid reduserer dette kommunenes handlingsfrihet og mulighet til å finne gode lokale løsninger på tvers sektorer. Et kategorisk lovkrav knyttet til en gitt type utdannelse vil også gi et innskrenket rekrutteringsgrunnlag, noe som ikke nødvendig vis er bare positivt i en tjeneste som skal møte mennesker i ulike livssituasjoner.

Kommunen støtter at en vesentlig økt andel av de ansatte over tid må ha master, men om det skal innføres lovfestede kompetansekrav i barnverntjenesten mener Indre Østfold kommune at den bør begrenses i forhold til departementets forslag slik at det både er mulig å ha inn en del ansatte med bachelor og at det er mulig å få inn enkelte ansatte med annen kompetanse inn i tjenesten

En lovfesting av kompetansekrav til leder går kommunen prinsipielt i mot. Det legger en unødvendig begrensning på kommunens mulighet til å organisere tjenester til barn og ungdom på en optimal måte ut fra lokale forhold, noe som særlig vil være krevende for små kommuner.

På sikt vil økt også kunne forventes å endre på rekrutteringsutfordringene og turn over i tjenesten slik det er i dag.

Til tross for disse positive sidene ved dette kravet, er det en bekymring for hvordan en allerede presset tjeneste på både økonomi og personell skal klare å imøtekomme kravet innen 2031. Dette vil kreve at det til enhver tid er mange ansatte i utdanningsløp i årene fremover, og dette erfarer Indre Østfold at vil bli krevende kapasitetsmessig rett etter kommunesammenslåing og barnevernsreformen.

Det at det lages en overgangsordning for ansatte som er i tjenesten i dag, og det at det gis mulighet for dispensasjon for kravet ved rekrutteringsutfordring mener kommunen vil være gjøre det mulig for kommunen å kunne innfri kompetansekravene til tjenesten.

Det er positivt at det parallelt med kravene er fokus på utdanningsinstitusjonen for å gi gode utdanninger som samsvarer med det komplekse arbeidet som barnevernsarbeid er. Det er avgjørende betydning at utdanningstilbudene raskt etablere i stor nok skala og med desentralisert studiesteder og digitale løsninger.

Videre er det positivt at det legges opp til en finansiering av både utgifter til studier og utgifter til vikarer. Det er viktig å understreke at det er avgjørende at dette er fullfinansiert, da det allerede i dag er krevende økonomi i mange kommuner generelt, og på barnevernsområdet spesielt. Barnevernreformen gir kommunene både flere oppgaver og økt økonomisk ansvar, kommunen ønsker å understreke at de kriteriene som legges til grunn for økt rammeoverføring til kommunene for å ivareta dette økte ansvaret for barnevern må bygge på kriterier som sikrer at kommuner med store levekårutfordringer og høye barnevernutgifter får overføringer som dekker de reelle kostnadene reformen medfører. Det er av avgjørende betydning at rammeoverføringen er på en slik måte at det gjør kommunen i stand til å ivareta det økte ansvaret for barneverntjenesten, samtidig som kommunen må frigi mange personalressurser til utdanning av egne ansatte for å imøtekomme kravene til kompetanse som beskrives i dette forslaget.

Videre er det viktig at de økte økonomisk utgiftene til høyere lønn til ansatte med stillinger med høyere utdanningskrav enn i dag kompenseres i rammeoverføringen i takt med økt utdanningsnivå i kommunen frem til 2031 og videre.