Høringssvar fra NHO Service og Handel

Dato: 29.06.2020

Høringssvar forslag til ny barnevernslov - kompetansekrav

NHO Service og Handel takker for muligheten til å svare på høringen. Vi organiserer flere av de private aktørene som driver institusjoner innenfor alle målgrupper.

NHO Service og Handel stiller seg positiv til økte kompetansekrav både innenfor den kommunale barneverntjenesten og på institusjonsfeltet. Vi ønsker også å påpeke at et kvalitetsmessig godt barnevern tuftet på barnets beste ikke vil bedres ut fra kompetansekrav alene, men et helhets perspektiv som ivaretar alle aspekt i barnevernet fra individ til overordnet nivå.

Videre bør utdanningen være praksis nær, ha et større fokus på ferdighetstrening og gi mulighet for fordypning. personlig egnethet må vektlegges.

Lovforslaget vil få økonomiske konsekvenser, både for staten og kommunene. Innføring av kompetansekravet i barnevernstjenestene vil ha kostnadsvirkninger som følge av at det må tilsettes flere personer med høyere universitets- og høyskoleutdanning. Kompetanseløftet i barnevernet vil være til barns beste, bedre barnevernets omdømme, gi en større anerkjennelse til de som jobber i barnevernet og på sikt vesentlige, samfunnsøkonomiske gevinster

Kommentarer

1. Institusjonens generelle ansvar for veiledning av ansatte blir presisert i barnevernloven

Bufdir/Bufetat bør bidra ovenfor de private tjenesteyterne på sentrale områder slik at man har felles forståelse og praksis. Det vil og bidra til et større faglig miljø og samhold. Et eksempel på dette kan være rettighetsforskriften.

2. Blant annet tas det sikte på at alle institusjonsansatte skal gjennomføre revidert opplæring i rettighetsforskriften i løpet av 2020

Det er positivt at alle institusjonsansatte, offentlig og privat tilsatte, skal være godt kjent med rettighetsforskriften. Det må tas høyde for Covid19 situasjonen 2. kvartal mulige forsinkelser i dette arbeidet.

3. Det skal fra 2031 stilles krav om barnevernsfaglig eller annen relevant mastergradsutdanning for ledere og stedfortredere i barnevernsinstitusjonene. For de som er tilsatt eller tilsettes som ledere eller stedfortredere før 2031 kan kompetansekravet oppfylles gjennom videreutdanning.

Det er her viktig at det tidlig avklares hva som godkjennes som "annen relevant masterutdanning" slik at forståelsen praktiserer likt på tvers av regioner, uavhengig av eierform. Det legges opp til å videreføre tilbudet om barnevernsfaglig videreutdanning og tilskuddsordningen for deltakelse på disse utdanningene fram til 2031. Private tjenesteytere bør også omfattes av deler av denne ordningen. NHO støtter forslaget

4. Det stilles krav om at øvrige tilsatte i barnevernsinstitusjonene som hovedregel skal ha relevant bachelorutdanning. Kompetansekravet skal gjelde for nytilsettinger, og ikke for de som allerede jobber i institusjonene

Det er viktig at det er tydelig hva som menes med annenrelevant bachelorutdanning" slik at forståelsen praktiserer likt på tvers av regioner, uavhengig av eierform og person. For å få en institusjon godkjent må personell være tilsatt før godkjenningsprosessen. Det må være forutsigbarhet i hva Bufetat vurderer som relevant utdanning innenfor de enkelte målgrupper eller institusjon. NHO mener det bør gis større anledning til i en overgang eller oppstartfase gis dispensasjon for kompetansekravet knyttet til midlertidig ansatte. Private tjenesteytere må på lik linje med kommunene og Bufetat kompenseres for økte utgifter som følge av forslagene

5. Dagens krav til bemanning og kompetanse i barneverninstitusjoner, samt institusjonenes plikt til faglig veiledning og opplæring flyttes fra kvalitetsforskriften og inn i barnevernloven.

NHO Service og Handel støtter forslaget.

6. Unntak fra kompetansekravet

Vi synes det er positivt at det tas høyde for unntak slik at det enkelte tilbudet til barn kan innrettes etter deres behov. Vi ønsker også å påpeke at det er viktig at det er lik praksis og forståelse på tvers av Bufetat regionene for hva som er gyldig begrunnelse for unntak. Departementet må sikre en raskere saksbehandling og likebehandling innenfor dagens etat.

7. Frafall av krav om kompetanse i administrasjon og ledelse hos leder/stedfortreder

Vi ber departementet vurdere dette igjen da godt lederskap er av vesentlig betydning for god drift. En institusjon som har dårlig ledelse vil medføre belastninger på barna, de ansatte og god metodikk. En mastergrad innebærer ikke nødvendigvis god forståelse og kunnskap om ledelse. Dette er jeg ikke enig i. Hvis vi mener dette ber vi om at også krav om videreutdanning innen ledelse og adm skal komme på toppen av en relevant mastergrad.

8. Innføring av kompetansekrav fra 2031

Vi mener dette er tilstrekkelig tid forutsatt at antall personer som innehar mastergrad/bachelorgrad samsvarer med behovet i institusjonene. Vi oppfordrer departementet å legge inn evalueringspunkter fram mot 2031 for å foreta denne vurderingen. Departementet må sørge for at antall studieplasser til enhver tid dekker etterspørsel og behov i barnevernet.

NHO Service og Handel støtter forslaget

9. Vedrørende § 2.1-a tredje ledd

Tredje ledd presiserer at barnevernstjenesten bare kan la seg bistå av private aktører ved utførelse av oppgaver etter denne bestemmelsen som oppfyller kompetansekravene etter første ledd. Dersom barnevernstjenesten lar seg bistå av en privat aktør, må barnevernstjenesten sikre at alle tilsatte hos den private aktøren som skal være delaktig i oppgaver som omfattes av kompetansekravet, oppfyller kompetansekravene. Kommunen må derfor forsikre seg om dette både ved avtaleinngåelsen med den private aktøren, og ved senere oppfølgning av den private aktøren. Bestemmelsen innebærer at barnevernstjenesten ikke kan la seg bistå av personell tilsatt hos en privat aktør til oppgaver omfattet av kompetansekravet med mindre de oppfyller de kompetansekravene som er fastsatt i første ledd.

NHO Service og Handel støtter forslaget

Vennlig hilsen

NHO Service og Handel

Maria Reklev
Bransjedirektør Barn og Unge