Høringssvar fra Skeiv Ungdom og Foreningen FRI

Dato: 12.06.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar vedr. forslag til endringer i barnevernloven,

fra FRI- foreningen for kjønns-og seksualitetsmangfold og Skeiv Ungdom

FRI- foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Skeiv Ungdom ønsker med dette å komme med vårt høringssvar knyttet til forslag om endringer i barnevernloven.

FRIs mål er et samfunn der alle åpent kan leve ut sin seksuelle orientering, kjærlighet, kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert eller trakassert. Skeiv Ungdom er ungdomsorganisasjonen til FRI. Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv, uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, kjønnskarakteristika og seksualitet. Begge organisasjonene er uavhengig av politiske parti, trossamfunn og andre organisasjoner.

Vi vil her primært komme med våre innspill til høringsnotatet som omhandler kompetanse og veiledning i barnevernet, før vi avslutningsvis kommer med en kort kommentar knyttet til høringsnotatet om regulering av bruk av sakkyndige i barnevernssaker.

Innspill til høringsnotat om kompetanse i barnevernet

Vi har merket oss at høringsnotatet angående kompetansekrav i barnevernet, primært omhandler struktur og innretning på hvordan studieløp og videreutdanninger for barnevernsfeltet skal se ut fremover, og at notatet i mindre grad fokuserer på det faktiske innholdet i disse studieløpene. Vi vil her understreke viktigheten av å se struktur og innhold i sammenheng.

I kapittel 1.3.3 Barnevernsfaglige videreutdanninger, står det ramset opp flere videreutdanningen innenfor barnevernsfeltet som Bufdir har etablert i samarbeid med universitets-og høgskolesektoren. FRI og Skeiv Ungdom vil særlig trekke frem viktigheten av at tilbudet om videreutdanningen Minoritetskompetanse i barnevernet videreføres og styrkes, og at denne videreutdanningen tar utgangspunkt i en bred forståelse av hva minoriteter er. Kunnskap om seksuelle minoriteter, kjønnsminoriteter (f.eks transpersoner og interkjønnpersoner) og minoritetsstress må inngå som en del av denne utdanningen.

Mulighet for å utvikle spisskompetanse om minoriteter i barnevernkontekst er viktig, men alle ansatte i barnevernet trenger kunnskap om kjønnsmangfold, seksualitetsmangfold og minoritetsstress. Det er derfor avgjørende at disse temaene inkluderes i større grad enn per i dag på bachelorutdanningene som leder til jobb i barnevernet, særlig i barnevernspedagog- og sosionomutdanningene. Kunnskap om mangfoldet blant oss må sees på som grunnleggende for alle som skal jobbe i barnevernet. FRI og Skeiv Ungdom vil trekke frem at

dette er noe som understrekes i forskrift om felles rammeplan for helse-og sosialfagutdanninger § 2, annet ledd punkt 2: Etter fullført helse- og sosialfagutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte: Kandidaten har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.

FRI og Skeiv Ungdom er kjent med at mange opplever at ansatte i barnevernet per i dag ikke har tilstrekkelig kunnskap om kjønnsmangfold og seksualitetsmangfold, og at dette kan stå til hinder for at barn, unge og familier som bryter med normer for kjønn og/eller seksualitet får rett hjelp til rett tid. Dette er en tilbakemelding vi får både fra ansatte i barnevernet, og fra barn, unge og deres familier.

I disse dager ferdigstiller forskere ved NTNU forskningsprosjektet “Barnevern i et LHBTI-perspektiv “ på oppdrag fra Bufdir. Dette er det første omfattende forskningsprosjektet om lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner i barnevernet i Norge, og resultatene er ventet høsten 2020. Vi ber om at resultatene og anbefalingene fra denne forskningen raskt inkluderes som en del av kunnskapsgrunnlaget til barnevernsrettede utdanninger i Norge, både på bachelornivå, masternivå og i relevante videreutdanninger.

Rosa kompetanse er fagavdelingen til FRI. Siden 2006 har Rosa kompetanse arbeidet med å heve kompetansen om kjønns-og seksualitetsmangfold blant ansatte i helsevesen og sosialsektor, og fra 2015 har Rosa kompetanse barnevern kurset barnevernsansatte og barnevernstudenter i denne tematikken. Rosa kompetanse barnevern ble evaluert av NTNU Samfunnsforskning i 2018 på oppdrag fra Bufdir, og rapporten Rosa kompetanse barnevern- evaluering av kompetansehevende tiltak som kom i 2019 konkluderte med at tiltaket fungerer godt som kompetansehevende tiltak.

Samtidig understreker forskerne i rapporten at det må jobbes på flere fronter for å øke kompetansen og implementere et LHBTI-perspektiv i barnevernet, og at tematikken må gis større fokus i grunnutdanninger, videreutdanninger og gjennom generell kompetanseheving til ansatte. Rosa kompetanse barnevern bistår gjerne i dette arbeidet.

Innspill til høringsnotat om endringer i barnevernloven- Regulering av bruk av sakkyndige i barnevernssaker

FRI og Skeiv Ungdom anser det som svært viktig at sakkyndige som uttaler seg i barnevernssaker hvor forhold knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og/eller kjønnsuttrykk er særlig relevant, faktisk har kompetanse på disse områdene. Vi anser derfor forslaget om at departementet kan gi forskrift som stiller krav til egenerklæringer for sakkyndige i barnevernssaker som et godt forslag.

FRI og Skeiv Ungdom understreker at da inngående kunnskap om seksuell orientering, kjønnsidentitet og/eller kjønnsuttrykk per i dag ikke er godt nok integrert i profesjonsutdannelser f.eks for barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer og jurister, må sakkyndige som uttaler seg i saker hvor disse temaene er særlig relevant, kunne dokumentere sexologisk utdannelse, annen spesifikk utdannelse om disse temaene og/eller spesifikk arbeidserfaring knyttet til tematikken for at deres vurderinger skal kunne tillegges vekt.

Med vennlig hilsen

Ingvild Endestad

Leder i FRI- foreningen for kjønns-og seksualitetsmangfold

Odd Thomassen

Leder i Skeiv Ungdom