Høringssvar fra Trondheim kommune

Dato: 22.06.2020

Om kompetanse i barnevernet

Kompetansestrategien fra 2017 har hatt stor betydning også for barnevernet i Trondheim kommune, og gitt flere av våre ansatte praktiske og økonomiske muligheter til å øke kompetansen på flere områder. Spesielt vil en peke på Juss i barnevernet som særlig relevant, der flere av våre ansatte har deltatt og gjennomført. Men også andre videreutdanningstilbud er nyttige for oss som kommune.

Trondheim følger departementets tenkning og vurdering for å øke kravene til kompetansen hos de som skal ivareta de mest sentrale kjerneoppgavene fremover. Barnevernet er under press fra mange hold, og sliter med omdømmet og legitimiteten ute i befolkningen. I tillegg til kunnskap og metoder i sosialt endringsarbeid og offentlig forvaltning, er evnen til analyse en viktig egenskap for å unngå følgefeil når en gjennomfører en undersøkelsessak. Her kan kravet om master bidra til å modne denne evnen gjennom faglig fordypning, og gi kjerneoppgavene det løftet de fortjener. Dagens bachelorutdanninger blir for korte og generelle. Masterkravet bør legges opp praksisnært, slik at studenten kan jobbe seg inn i tjenesten for eks med praksis underveis i utdanningsløpet.

Når det gjelder autorisasjon vil kommunen peke på at barnevernets lovpålagte oppgaver er like kritiske for liv og helse som innenfor helseområdet. Barnevernet har samme krav til forsvarlige tjenester og en tilsynsmyndighet som opptrer mer og mer på tvers av de aktuelle lovverkene. En autorisasjon vil også kunne heve omdømmet og legitimiteten til de ansatte, og gi bedre muligheter for oppfølging, kontroll og sanksjoner ved uforsvarlig utøvelse av yrket.

Varslingsregler i barnevernloven

Trondheim støtter forslaget om å åpne muligheten for informasjon fra barnevernet til fornærmede eller etterlatte når barn under 15 år har begått en alvorlig kriminell handling og er plassert i institusjon. Forslaget oppfattes som fornuftig avgrenset i høringsnotatet, men bør kunne gjelde også i de tilfellene dette ikke fremgår spesifikt i fylkesnemndas vedtak. Dette handler både om barnets og ofrenes sikkerhet. I dagens situasjon ser en at barn som rømmer fra institusjonen ikke blir fanget opp før det begås nye straffbare handlinger, og at dette skyldes blant annet taushetsplikten.

Regulering av bruk av sakkyndige

Trondheim støtter forslaget om og begrunnelsen for en ny forskriftshjemmel i barnevernloven om krav til sakkyndiges mandater, rapporter og egenerklæringer. Spesielt gjelder dette egenerklæringen om utdannelse, eventuelle spesialfelt og klinisk erfaring. Et lovkrav om dette vil være til god hjelp for barnevernet. Det samme gjelder innholdsmessige minstekrav til sakkyndiges mandat og rapporter.