Høringssvar fra Stiftelsen Kirkens Familievern

Dato: 29.06.2020

Konklusjon

Stiftelsen Kirkens Familievern støtter Departementets forslag om økt kompetanse i Barnevernet. Å stille krav om at tilsatte som skal arbeide med noen nærmere bestemte kjerneoppgaver skal ha barnevernfaglig eller annen relevant mastergradsutdanning og at kompetansekravet også skal kunne oppfylles gjennom en kombinasjon av videreutdanning og arbeidserfaring fra barnevernet synes særlig nyttig. Departementets forslag om å lovfeste krav om veiledet praksis for studenter støttes. SKF støtter også Departementets vektlegging på behovet for at ledere har en kompetanse på masternivå og at ledelse er et fagfelt som er betydningsfullt for alle ledd i barnevernstjenestens arbeid.

SKF støtter Departementets forslag om at det i forskrift gis utfyllende regler om utforming av sakkyndiges mandat og rapporter. Som nevnt ovenfor bør forskriften utarbeides i samråd med DA og sakkyndige psykologers forening. Da kan mandat gitt av domstolen være mer treffende i den enkelte sak.

Hvis sakkyndiges rapport skaper en bedre forståelse og aksept hos begge foreldrene, samtidig som rapporten kvalitets vurderes av BSK før den legges frem for domstolen, kan dette forhåpentligvis redusere omfanget av de sakene som blir definert som gjengangere for domstolen.

SKF støtter Departementets innstilling om en ny forskriftshjemmel i barnevernloven §2-6

Vedlegg