Høringssvar fra Sarpsborg kommune, barneverntjenesten

Dato: 25.06.2020

Kompetanse i barnevernet

Barneverntjenesten arbeider med svært komplekse oppgaver og arbeidet krever at den ansatte har høy kompetanse på ulike fagområder, er dedikert til oppgaven, ha analytiske evner og evnen til å utøve godt faglig skjønn. Innføring av foreslåtte kompetansekrav vil medføre økt kvalitet til arbeidet. Barnevernet i Sarpsborg er enig i at krav til autorisasjon vil forsterke dette ytterligere.

Endret krav til kompetanse vil medføre øke kostnadene for kommunen og det forutsettes at kommunene kompenseres for dette gjennom økte statlige overføringer.

Varsling til fornærmede eller etterlatte når barn under 15 år har begått alvorlig lovbrudd

Barnevernloven har som formål å ivareta hensynet til barnet og iverksette tiltak til barnets beste. Tiltak som først og fremst ivaretar samfunnsansvar ligger utenfor barnevernets ansvar. Varsling til fornærmede eller etterlatte ansees ikke å være et tiltak som fremmer barnets beste, men vil kunne oppleves som svært stigmatiserende for barnet. Det kan heller ikke forventes at etterlatte eller fornærmede ivaretar taushetsplikt om de forhold de blir kjent med. Barnevernet i Sarpsborg mener at hensynet til sårbare barn er viktigere enn hensynet til fornærmede og etterlatte.

Sarpsborg gir ikke sin tilslutning til forslag om varsling.

Regulering av bruk av sakkyndige i barnevernsaker

Barneverntjenesten i Sarpsborg gir sin tilslutning til forslaget.