Høringssvar fra Fylkesmannen i Innlandet

Dato: 23.06.2020

Svar på høring – forslag til endringer i barnevernloven – kompetanse i barnevernet

Fylkesmannen i Innlandet viser til brev av 30. mars 2020 om høring – forslag til endringer i barnevernloven: Kompetanse, varsling til fornærmede eller etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet.

Fylkesmannen i Innlandet har valgt å uttale seg om høringen som gjelder kompetanse og veiledning i barnevernet.

Vi er i all hovedsak enig i høringsnotatet, men ønsker å knytte kommentarer til følgende:

Til ny bestemmelse § 2-1 a:

Fylkesmannen støtter departementets forslag til egen bestemmelse i barnevernloven som stiller krav til hvilken utdanning og erfaring personell i barneverntjenesten må ha for å kunne utføre nærmere bestemte oppgaver.

Departementet mener at det er mindre hensiktsmessig å stille krav om masterutdanning for de som utøver tiltaksarbeidet overfor barn og familier. Fylkesmannen er av den oppfatning at det også er behov for masterutdanning for ansatte i barneverntjenesten som utfører enkelte typer hjelpetiltak. For hjelpetiltak i form av råd og veiledning mener vi at det er behov for høy kompetanse for å sikre en god og faglig forsvarlig gjennomføring med ønsket virkning. Fylkesmannen har i flere tilsynssaker påpekt lovbrudd på barneverntjenestens gjennomføring av hjelpetiltak med råd og veiledning, da det ikke har blitt fastsatt klare mål og tiltakene ikke har blitt regelmessig evaluert. Fylkesmannen vil løfte frem hvor viktig det er med gode hjelpetiltak. Vellykkede hjelpetiltak kan gi bedre foreldreferdigheter og bedre omsorgssituasjon for barnet. På denne måten kan mer inngripende tiltak unngås.

Videre er Fylkesmannen av den oppfatning at utdanning innen administrasjon og ledelse er viktig for barnevernledere. Dersom det ikke inngår som en del av barnevernleders masterutdanning, bør det stilles krav om slik videreutdanning.

Fylkesmannen ser at det kan bli utfordrende for særlig små kommuner å skaffe til veie ressurser i form av vikarer med rett kompetanse ved deltakelse i etter- og videreutdanning.

Til ny bestemmelse § 2-1 b første ledd:

Departementet foreslår ikke spesielle krav til organiseringen og omfang av veiledningen, utover at det skal skje systematisk gjennom det første arbeidsåret. Fylkesmannen ser behov for at det utarbeides retningslinjer for gjennomføring av veiledning for å sikre at den nytilsatte blir veiledet innen sentrale områder. Særlig viktig er det å sikre grunnleggende kompetanse i lovverket som barneverntjenesten forvalter, samt barnevernfaglig kompetanse i utredningsarbeid og oppfølging. Fylkesmannen foreslår at det utarbeides retningslinjer som er tematisk inndelt og som inneholder veiledende tekst som barneverntjenestene kan bruke som hjelpemiddel i opplæringen. Dette vil være særlig relevant for små kommuner med få ansatte.

Departementet foreslår at kommunen skal ha plikt til å rapportere til Fylkesmannen om tilfeller der de gir dispensasjon og varig unntak fra kompetansekravet. Fylkesmannen ber om at det presiseres ytterligere hvordan vi skal følge opp rapporteringene og om vi skal overprøve kommunenes beslutninger om dispensasjon.

Til ny bestemmelse § 5-11:

Som følge av forslaget om lovfestet krav om masterutdanning, er det etter departementets vurdering ikke lenger behov for å stille krav om tilleggsutdanning i administrasjon og ledelse for ledere i barneverninstitusjoner. Fylkesmannen har positivt merket seg at det legges opp til å utvikle et eget videreutdanningstilbud i institusjonsledelse i innføringsperioden frem mot 2031. Fylkesmannen vurderer at det er behov for tilleggsutdanning i administrasjon og ledelse dersom dette ikke inngår i den enkeltes masterutdanning. God lederkompetanse, herunder gode styringssystemer, er nødvendig for å sikre at institusjonen drives forsvarlig.

Med hilsen

Eli Blakstad (e.f.)

velferdsdirektør

Ida Kjerschow Harstad

avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent