Høringssvar fra NORCE AS , Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest)

Dato: 30.06.2020

Høringsvar fra RKBU Vest i NORCE - forslag til endringer i barnevernloven

Forslag til endringer i barnevernloven: Kompetanse, varsling til fornærmede eller etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige i barneverne

RKBU Vest i NORCE utvikler og driver forskning, utdanning, fagutvikling og kommunikasjonsarbeid om barn og unges psykiske helse og barnevern. På bakgrunn av denne kompetansen har RKBU Vest valgt å gi høringssvar på høringsnotat om “Regulering av bruk av sakkyndige i barnevernsaker” og høringsnotat om “Kompetanse i barnevernet”.

Svar til høringsnotat om regulering av bruk av sakkyndige i barnevernsaker.

RKBU Vest er enig i forslaget om å gi en forskriftshjemmel i barnevernloven om krav til sakkyndiges mandater og rapporter. Høringsnotatet understreker at en viktig ramme for sakkyndig arbeid er mandatet som gis av oppdragsgiver, samtidig som det ikke er satt krav til sakkyndige rapporter i barnevernsloven. En forskriftsbestemmelse kan heve kvaliteten på sakkyndighetsarbeid og gi en mer enhetlig praksis, der rapportene gir klar fremstilling av hva mandatet spør om slik at dette er forståelig for oppdragsgiver og private parter.

RKBU Vest støtter også forslag om en forskrift om krav til sakkyndiges egenerklæring i barnevernsaker. I tillegg til at en egenerklæring vil opplyse om forhold rundt habilitet- og uavhengighet, den sakkyndiges utdannelse, kompetanse og erfaring, vil en egenerklæring gjøre det enklere for oppdragsgiver å finne sakkyndige med tilstrekkelig kompetanse etter sakens mandat og utredningsbehov.

RKBU Vest ønsker å legge til at vi støtter departementets fokus på sikring av barnesakkyndig arbeid, og oppdraget til Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet om å vurdere alternative modeller for utdanningsprogrammet og registeret for barnefaglige sakkyndige. Per dags dato er det ikke et krav om at barnesakkyndige skal ha gjennomført utdanningensprogrammet, og barnesakkyndige kan representere ulike faggrupper.

Svar til høringsnotat om Kompetanse i barnevernet

RKBU vest vil med dette slutte seg til Høringsnotat – Kompetanse i barnevernet.

Særlig vil vi understreke vektleggingen av praktiske ferdigheter og behovet for veiledning. Skal barnevernsarbeiderne kunne løse de krevende oppgavene de står overfor er det viktig med både kunnskap og faglig støtte i det praktiske arbeidet. Det er derfor av stor betydning at kommunenes og barneverninstitusjonenes generelle ansvar for veiledning av de tilsatte blir presisert i barneloven.

Imidlertid har vi en bemerkning til krav om veiledning av tilsatte i barnevernet:

RKBU Vest slutter seg ikke til forslaget fra departementet om at det ikke innføres krav om veiledet førsteår for ansatte i barneverntjenestene.

Vi ønsker et veiledet førsteår for alle nytilsatte i barnevernet, og begrunner det slik:

Kravet om relevant mastergrad kan dekke behovet for analytisk og juridisk kompetanse, men vi mener at behovet for veiledet førsteår fremdeles vil være tilstede. Veiledet førsteår er en god investering for å sikre godt barnevernfaglig arbeid og hindre utbrenthet og turnover. Vi mener det er for usikkert at veiledning og opplæring er opp til den enkelte kommune, fordi det krever god faglig innsikt å ha forståelse for kompleksiteten i barnevernfaglig arbeid. Vi har erfart at det er ulikt i kommunene. Vi erfarer også at veiledning er lett å nedprioritere når hverdagen blir travel, både for den nyansatte og for veileder. Det kan også oppstå situasjoner der nytilsatte vegrer seg for veiledning, og dette vil være svært uheldig for arbeidet med barn og familier og den faglige utviklingen. Den personlige utviklingen som barnevernarbeider er sentral for å kunne ha en saksbehandlerstilling over tid.

Vi mener at veiledet førsteår for alle nytilsatte i barnevernet vil kunne bidra til å ivareta den følelsesmessige belastningen det er å arbeide i barneverntjenesten og å møte barn og familier i alvorlige livssituasjoner. Det vil kunne bidra til bedre anvendelse av analytisk og juridisk kompetanse, ved at den nytilsatte er godt ivaretatt.

Vi foreslår at en slik ordning gjøres obligatorisk, og at veiledningen utføres av ansatte som har egen veiledningskompetanse. En obligatorisk veiledning bør gis av utdannede veiledere utover fagforeningenes godkjenningsordninger. Det må være opp til kommunene hvordan de vil organisere dette, men det må være en forutsetning at veiledere selv jobber i barneverntjenesten for å kunne bidra til faglig og personlig utvikling som øker kvaliteten på det barnevernfaglige arbeidet med familier og barn.

Alternative tiltak som kan bidra til å heve kvaliteten i barnevernets faglige skjønnsutøvelse og beslutningsprosesser:

I tillegg til de kompetansekrav som stilles i høringsnotatet vil vi også understreke behovet for lederkompetanse i både kommunalt barnevern og i barnevernsinstitusjon. Utover å ha kompetanse på nivå med de andre ansatte i tjenesten må også leder inneha kompetanse om arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling.

Lederrollen i barnevernet befinner seg i et krysspress av forventninger. Faglige oppgaver og daglig personalledelse skal kombineres med å håndtere media, legge til rette for godt tverrfaglig samarbeid med andre etater, være politisk og administrativ påvirkningsagent blant annet.

Utover evnen og viljen til å lede krever dette kompetanse om ledelse og utviklingsprosesser i organisasjon. Å lede prosesser som gir mulighet for kvalitative gode beslutningsprosesser og god faglig skjønnsutøvelse er krevende og forutsetter at ledelsen forankres i faget, men også at leder innehar generell ledelsekompetanse.