Høringssvar fra Nasjonalt sentyer for flerkulturell opplæring (NAFO)

Dato: 18.06.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring om kompetanse i barnevernet
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) stiller seg bak departementets forslag om krav til relevant utdanning for ansatte innen barnevernet. NAFO mener vi ikke har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere hvilken grad av utdanning som er nødvendig for de ulike stillingene.
Imidlertid vil NAFO spesielt påpeke nødvendigheten av minoritetskompetanse for ansatte innen barnevernet.
I beskrivelse av dagens situasjon er det uttalt at 66 prosent av de som er ansatt i barnevernet, har liten eller i noen grad kompetanse til å vurdere omsorg hos foreldre med annen sosial, kulturell eller erfaringsmessig bakgrunn.
Det er derfor viktig at det gis videreutdanning som dreier seg om minoritetskompetanse. Likedan vil vi påpeke minoritetskompetanse som en viktig faktor i innholdet både i bachelor- og masterutdanningene for de som skal arbeide innen barnevernet.
Når det gjelder bruk av sakkyndig vurdering vil NAFO peke på nødvendigheten av at sakkyndige har nødvendig kompetanse der saker dreier seg om barn og foreldre med minoritetsbakgrunn. Sakkyndige i saker som omhandler barn med minoritetsbakgrunn, må ha nødvendig kompetanse om minoritetsspråklige barns språklige og kulturelle bakgrunn og behov. Manglende kompetanse kan føre til feilslutninger og vedtak som ikke taler til barnets beste.
NAFO ser det som et viktig punkt at det stilles krav om veiledning. Dette er spesielt aktuelt fordi det i høringsnotatet foreslås at kommunene kan vurdere hva slags kompetanse som er aktuell å ha i barnevernet utfra lokale forhold. Hva som er aktuelt å ha når det gjelder kompetanse, kan endre seg, og med bakgrunn i det, er det viktig både med veiledning og videreutdanning.
I barnevernsinstitusjoner der man tar imot barn med minoritetsbakgrunn, er det nødvendig at det stilles krav til minoritetskompetanse. Det samme gjelder i institusjoner der man tar mot enslige, umyndige asylsøkere.

Sigrun Aamodt
Senterleder, NAFO