Høringssvar fra BarnsBeste- nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Dato: 19.06.2020

Svartype: Uten merknad

Høringsuttalelse fra BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende – Forslag til endringer i barnevernloven; innspill til høringsnotat 2.

BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Vi arbeider for at barn som pårørende og deres familier skal få den oppfølgingen de har behov for. Barn og unge (0-18 år) er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer eller dør. Dette vil være utgangspunktet for BarnsBestes høringsuttalelse.

Vi viser til høringsnotat 30.03.20 fra Barne- og familiedepartementet. BarnsBeste ønsker å berømme departementet for fremlagte forslag til endringer i barnevernloven:

Kompetanse, varsling til fornærmede eller etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet. BarnsBeste ønsker å konsentrere våre innspill til høringsnotat 2: Spørsmål om innføring av varslingsregler i barnevernloven.

BarnsBeste støtter forslaget om innføring av varslingsregler i barnevernloven.

BarnsBeste støtter forslaget om å innføre varslingsregler i barnevernloven. Med utgangspunkt i Barnekonvensjonen er vår oppfatning at en slik lovfestet plikt vil kunne føre til at familien, og da spesielt barn og unge som fornærmede, etterlatte eller søsken av fornærmede sikres ivaretakelse. Vi støtter også rapportens anmodning om bruk av Helsedirektoratets definisjon av etterlatte, slik at også mindreårige søsken omfattes av varslingsreglene. Fra 01.01.2018 er søsken som pårørende omtalt i Helsepersonelloven, og vi i BarnsBeste ser viktigheten av å sikre denne gruppen de vern og ivaretakelse som er nødvendig for å hindre skjevutvikling hos det enkelte barn. Ved å innføre varslingsregler vil man der det vurderes nødvendig bidra til å skape en forutsigbar og dermed tryggere hverdag for barn og unge som er fornærmede, etterlatte eller søsken av fornærmede.

Vilkår for varsling:

Departementet legger til grunn at den informasjonen som eventuelt skal kunne gis til fornærmede eller etterlatte bør være sterkt begrenset og sjeldent være av veldig personlig karakter. BarnsBeste støtter dette forslaget, og fokuserer samtidig på at også mindreårige lovbrytere skal ivaretas ut fra Barnekonvensjonen og «barns beste». Vi mener likevel at ved at familien mottar enkelte opplysninger som plassering i institusjon, fylke og beskjed om når lovbryter skal oppholde seg i nærmiljøet vil kunne være en viktig faktor for å ivareta barn og unge som er fornærmede, søsken eller etterlatte. På den måten vil man lettere kunne skape forutsigbarhet for sårbare barn og unge.

Varsel skal være av betydning for fornærmede eller etterlatte:

I følge rapporten vurderer departementet at det vil være vanskelig å begrense varslingsreglene etter barnevernloven kun mot alvorlige lovbrudd. BarnsBeste mener at der det vurderes hensiktsmessig for å ivareta mindreårige etterlatte, fornærmede eller søsken bør det i hver enkelt sak skjønnsmessig vurderes å kunne varsle også ved mindre alvorlige lovbrudd. For å kunne ta en slik skjønnsmessig vurdering er det viktig å sikre at fornærmede og etterlattes reaksjoner etter, samt behov for å bearbeiding av, hendelsen ivaretas av aktuelle aktører. Rapporten «Trøbbel i grenseflatene» fra 2020 belyser viktigheten av å ha fokus på barnets ønsker og behov, tidlig innsats samt tverrfaglig samarbeid, for å kunne gi barn og unge god oppfølging. BarnsBeste mener dette fordrer et samarbeid mellom de instanser som er aktuelle for det enkelte barn og den enkelte familie. Det vil i dette samarbeidet være viktig at det enkelte barns behov kartlegges gjennom å samtale med den det gjelder, om dens behov.

BarnsBeste støtter forslaget om at varsel kun gjelder i de tilfeller hvor det er stor sannsynlighet for at gjerningsperson og fornærmede eller pårørende til fornærmede vil kunne møte hverandre i nærmiljøet.

BarnsBeste takker for muligheten til å gi høringsinnspill og bidrar gjerne ved behov for ytterligere informasjon.

Lykke til i videre arbeid.

Med vennlig hilsen

BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Siri Gjesdahl Mary-Ann Esperaas

Leder Fagrådgiver