Høringssvar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Dato: 19.06.2020

Svartype: Med merknad

Vi viser til høringene vedrørende endringer i barnevernloven knyttet til kompetanse, varsling til fornærmede eller etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige. Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjort seg kjent med hovedinnholdet i høringene. Vi har ingen merknader til det fremlagte forslaget.

Med vennlig hilsen

Liv Tove Espedal, kontorsjef, Seksjon fag og ytelsesutvikling

Mona Fosse, seniorrådgiver, Seksjon fag og ytelsesutvikling