Høringssvar fra Hamar bispedømmeråd (Den norske kirke)

Dato: 29.09.2021

Svartype: Med merknad

Hamar bispedømmeråds arbeidsutvalg har i AU-sak 2/2021 (29.09.2021) behandlet sak om Høring om endringer i gravplassloven og gravplassforskriften med følgende enstemmige vedtak:

"Arbeidsutvalget i Hamar bispedømmeråd støtter høringsforslagene slik de foreligger i departementets høringsnotat."