Høringssvar fra Tunsberg bispedømmeråd

Dato: 01.10.2021

Svartype: Med merknad

Høring om endringer i gravplassloven og gravplassforskriften - Høringssvar fra Tunsberg bispedømmeråd

Tunsberg bispedømmeråd behandlet saken i sitt møte 14.09.2021 (sak 52/21) og vedtok følgende uttalelse knyttet til temaene i høringsdokumentet:

Arkivloven:

Tunsberg bispedømmeråd slutter seg til departementets forslag om at arkivloven skal gjelde for gravplassmyndigheten på samme måte som den gjaldt for kirkelige fellesråd da kirkeloven var gjeldende.

Taushetsplikt for tilsatte:

Tunsberg bispedømmeråd slutter seg til departementets forslag om at gravplassmyndigheten og de tilsatte på gravplassen fortsatt skal ha lovfestet taushetsplikt.

Hvem behandler klage på en avgjørelse gravplassmyndigheten har vedtatt etter offentlighetsloven?

Tunsberg bispedømmeråd ser det som naturlig at statsforvalteren er klageinstans når gravplassmyndigheten gjør vedtak om innsyn etter offentlighetslova. Vi tror det vil være en god løsning at det er Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som får tildelt denne oppgaven.

Uttalelse fra kirkelig organ ved søknad om anlegg, utviding eller vesentlig endring av gravplass

Tunsberg bispedømmeråd mener at forslaget om at gravplassmyndigheten skal innhente uttalelse fra berørte organer i Den norske kirke ved søknad om anlegg, utviding og vesentlig endring av gravplass når gravplassen ligger i tilknytning til kirkebygg, er viktig spesielt når gravplassmyndigheten er kommunal. Men vi ønsker at departementet vurderer å gjøre denne bestemmelsen mer generell slik at (kommunal) gravplassmyndighet i alle tilfeller skal ha dialog med lokal kirkelig myndighet i slike saker, uansett nærhet til kirkebygg eller ikke.

Krav om medlemskap i gravplasslova § 22

Med hensyn til krav om medlemskap i gravplasslova § 22 er Tunsberg bispedømmeråd enige med departementet om at dette kravet blir opphevet.

Regulering av urnevegg

Tunsberg bispedømmeråd slutter seg til departementets forslag til endring i Gravplassforskrifta § 15a, § 21 og § 31. Vi ser at dette ivaretar hensynet til de etterlatte på en god måte.

Navneflytting

Tunsberg bispedømmeråd støtter alternativ 1 i departementets forslag.

Nedbryting i kistegrav, utvidet hjemmel til stenging av gravplasser for kistegraver og krav til masser ved lukking av kistegrav

Tunsberg bispedømmeråd mener at departementets forslag til endringer i gravplassforskriftene på disse punktene er godt begrunnet. Vi mener at det ikke trenger å være et tilleggsvilkår at gravplassmyndigheten regner med at nedbrytinga neppe vil bli fullført på 60 år, men bispedømmerådet understreker at forutsetningen må være at gravplassmyndigheten er pliktig til å ha gjennomført mulige tiltak for nedbrytning.

Registrering av avvik

Tunsberg bispedømmeråd slutter seg til at det tas inn et tillegg om registrering av avvik i Gravferdsforskrifta § 19 første leddet ny tredje setning som departementet foreslår.

Når festeren dør

Tunsberg bispedømmeråd ønsker at departementets forslag til endringer i Gravplasslova § 16 andre ledd tas inn som fast ledd.

Betaling for å fjerne gravminne

Tunsberg bispedømmeråd slutter seg til departementets forslag om å fjerne gravplassforskrifta § 21 tredje ledd.

Hjemmel til å gi tillatelse til forsøk som avvik fra lova

Tunsberg bispedømmeråd slutter seg til departementets forslag.