Høringssvar fra Aurskog-Høland kommune

Dato: 24.09.2021

Svartype: Med merknad

Aurskog-Høland kommune støtter departementets forslag til endringer i gravplasslov og gravplassforskrift i kapittel 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3 og 12.4.

Angående forslag til endring i kapittel 8 er kommunen positiv til at uttrykket «navneflytting» tas i bruk for det som tidligere er benevnt «symbolsk flytting».

Kommunen går inn for alternativ 2 når det gjelder forslag til endring i gravplassforskriften §21. Det må presiseres at forutsetningen om at søknad om navneflytting som skal skje i forbindelse med gravlegging kun gjelder for flytting til navnet minnelund. For navneflyttinger til ordinære gravminner bør forskriften åpne for at dette skal kunne søkes om utenom gravlegging.

Når det gjelder forslag til endringer som fremkommer i kap 9.3.3 og 9.4.3 vil kommunen støtte departementets forslag til endring i gravplassforskriftens §5, andre ledd. Kommunen anser det som naturlig at forskriften som gir hjemmel til å stenge deler av en gravplass for kistegraver også inneholder foreslåtte tilleggsvilkår for en slik stenging.

Angående forslag til endringer som fremkommer i kap 11, støttes disse ikke. Kommunen støtter ikke departementets forslag til endring i gravplassforskriften §21 som medfører at det ikke gis anledning til å ta betalt for tjenesten som utføres ved fjerning av gravminne. Gravplasslovens åpning for at gravplassmyndighet overtar ansvar for gravminne 6 måneder etter festes opphør bør ikke være førende for at fester kan fritas for ansvar for å fjerne gravminnet ved festeopphør. Departementet konkluderer med at forslaget har svært avgrensede økonomiske konsekvenser, og at frafall av inntekt kan kompenseres ved å kreve betalt ved gjenbruk av gravminner. Gjenbruk av gravminner er foreløpig av marginalt omfang, og gravplassmyndighetene har direkte kostnader både ved fjerning og destruering av gravminner. Kommunen ønsker at det er anledning til å ta betalt for tjenesten i henhold til et selvkost-prinsipp.